โครงการถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์ สำนักงานวิทยาเขตกำแพงแสน ระยะ 4 ปี

วันจันทร์ที่ 15 สิงหาคม 2565 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ได้จัดโครงการถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์ สำนักงานวิทยาเขตกำแพงแสน ระยะ 4 ปี (พ.ศ.2566 - 2569) โดยมี นายวิโรจน์ ทองสุพรรณ ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตกำแพงแสน กล่าวเปิดงานและให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์ เพื่อบุคลากรทราบนำไปสู่การปฏิบัติและช่วยกันขับเคลื่อนให้บรรลุตามวิสัยทัศน์ของสำนักงานวิทยาเขตกำแพงแสนต่อไป ณ ห้องคอนเวนชั่น อาคารศูนย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน 

ข่าว/ภาพ โดย: นางสาวดวงนภา วนิชกุลพิทักษ์ 

รูปภาพเพิ่มเติม:  https://shorturl.asia/DZw34