โครงการทบทวนแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

เมื่อวันเสาร์ที่ 21 พฤษภาคม 2565 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ได้จัดโครงการทบทวนแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยมี นายวิโรจน์ ทองสุพรรณ ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตกำแพงแสน เป็นประธานเปิดการอบรม และได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พนาสัณฑ์ เกาะสุวรรณ์ เป็นวิทยากรตลอดโครงการระหว่างวันที่ 21-22 พฤษภาคม 2565 โดยวัตถุประสงค์ของโครงการเพื่อการวิเคราะห์ศักยภาพองค์กรและวิเคราะห์ปัจจัยแวดล้อมภายนอก รวมถึงการประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ และแผนกลยุทธ์ เพื่อทบทวนโครงการหลัก/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการสำนักงานวิทยาเขต ณ ห้อง 4-305 และ 4-306 อาคารศูนย์เรียนรวม 4 

ข่าวโดย: นางสาวดวงนภา วนิชกุลพิทักษ์ 

รูปภาพเพิ่มเติม: https://o365ku-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/duangnapha_wa_live_ku_th/Euzy0i2xjydKtXj3ivZsH0EBYeb_jBSYReSkEFAFN5igpw?e=rWrF6g