• หน้าแรก
  • ข่าว
  • ข่าววิทยาเขต
  • โครงการประชุม เสวนาผู้บริหารระดับสูง ในหัวข้อ "กิจกรรมทบทวนแผนปฏิบัติการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565"

โครงการประชุม เสวนาผู้บริหารระดับสูง ในหัวข้อ "กิจกรรมทบทวนแผนปฏิบัติการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565"

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ได้จัดโครงการประชุม เสวนาผู้บริหารระดับสูง ในหัวข้อ "กิจกรรมทบทวนแผนปฏิบัติการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565" โดยมี รองศาสตราจารย์ น.สพ.ดร.อนุชัย ภิญโญภูมิมินทร์ รองอธิการบดีวิทยาเขตกำแพงแสน เป็นประธาน และ ดร.ศุภชัย เหมือนโพธิ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวางแผนยุทธศาสตร์องค์กร วิทยาเขตกำแพงแสน กล่าวรายงาน พร้อมทั้งเป็นวิทยากรบรรยายสรุปผลการดำเนินตามยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 และผลการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในปีการศึกษา 2563 ซึ่งมีคณะผู้บริหาร ผู้บริหารส่วนงาน คณบดี ผู้อำนวยการสำนัก ผู้อำนวยการกอง หัวหน้าส่วนงาน เข้าร่วมรับฟังความคิดเห็นเพื่อทบทวน/ ปรับปรุง ตัวชี้วัดภาพรวม ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ในครั้งนี้ โดยกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 7 - 8 เมษายน 2565 ผ่านระบบออนไลน์โปรแกรม Webex Meeting และ ณ ห้องประชุมวิชาการ 1 อาคารศูนย์มหาวิทยาลัย โดยเป็นกิจกรรมที่มุ่งเน้นรับฟังความคิดเห็นเพื่อทบทวน/ ปรับปรุง ตัวชี้วัดกลยุทธ์ ค่าเป้าหมาย ซึ่งประกอบด้วยประยุทธศาสตร์ที่ 1 - 4 ตามแผนปฏิบัติการประจำปี 

ข่าว/ภาพ โดย: นางสาวดวงนภา  วนิชกุลพิทักษ์ 

รูปภาพเพิ่มเติมได้ที่: https://drive.google.com/drive/folders/1jQmZoHu-qbKfoLGsIMeNViR9vzgKIHCX?usp=sharing