• หน้าแรก
  • ข่าว
  • ข่าววิทยาเขต
  • ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยความร่วมมือวิจัยและพัฒนาสายพันธุ์ และวิธีการปลูกกัญชง ระหว่าง มก.กพส. กับ บริษัท ซีพีไอ อะโกรเทค จำกัด

ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยความร่วมมือวิจัยและพัฒนาสายพันธุ์ และวิธีการปลูกกัญชง ระหว่าง มก.กพส. กับ บริษัท ซีพีไอ อะโกรเทค จำกัด

วันพฤหัสบดีที่ 9 ธันวาคม 2564 เวลา 13.30 น. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน นำโดย รองศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์ ดร.อนุชัย ภิญโญภูมิมินทร์ รองอธิการบดีวิทยาเขตกำแพงแสน พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ พงศ์เทพ อัครธนกุล ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยความร่วมมือวิจัยและพัฒนาสายพันธุ์ และวิธีการปลูกกัญชง ระหว่างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กับ บริษัท ซีพีไอ อะโกรเทค จำกัด อีกทั้งได้มอบทุนสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาสายพันธุ์จีโนมและยีนที่สำคัญ และวิธีการปลุกกัญชง เพื่อนำเอาองค์ความรู้มาต่อยอดสู่การใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ในเชิงพาณิชย์ต่อไป ณ ห้อง A106 อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีชีวภาพเกษตร 

ข่าวและภาพ โดย: นางสาวดวงนภา  วนิชกุลพิทักษ์