โครงการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับวิทยาเขตกำแพงแสน ประจำปีการศึกษา 2563

วันพุธที่ 28 ตุลาคม 2564 มหาวิทยาลัยเกษตรสาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน นำโดย รองศาสตราจารย์ น.สพ.ดร.อนุชัย ภิญโญภูมิมินทร์ รองอธิการบดีวิทยาเขตกำแพงแสน พร้อมคณะผู้บริหารส่วนงาน ผู้อำนวยการกองต่างๆ เข้าร่วมประชุมหารือชี้แจงผลการดำเนินงานในการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับวิทยาเขตกำแพงแสน ประจำปีการศึกษา 2563 และรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีการศึกษา 2563 ทั้ง 4 ส่วน ได้แก่

  • ส่วนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานหรือสถานภาพของวิทยาเขต
  • ส่วนที่ 2 ผลการดำเนินงานตามพันธกิจและการจัดการความเสี่ยงของวิทยาเขต
  • ส่วนที่ 3 ผลการดำเนินงานตามข้อเสนอเเนะของคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในวิทยาเขต ประจำปีการศึกษา 2562
  • ส่วนที่ 4 ผลการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้ของมหาวิทยาลัย
โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ชัชพล ชังชู รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ เป็นประธานคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาฯ พร้อมคณะกรรมการเข้าตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาฯ ระหว่างวันที่ 28 - 29 ตุลาคม 2564 และในปีนี้ได้มีการประเมินในรูปแบบออนไลน์ผ่านทางโปรแกรม Cisco Webex Meetings ร่วมด้วยเนื่องจากสถานการณ์โควิด - 19 ในปัจจุบัน ณ ห้องประชุมวิชาการ 1 อาคารศูนย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
ข่าว/ภาพ โดย: นางสาวดวงนภา วนิชกุลพิทักษ์