มก.กพส. มอบของช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจาก COVID - 19 ประจำเดือนกันยายน 2564

โครงการ " อว.พารอด เคยู สู้โควิด "ต่อเนื่องมาช่วงเดือนกันยายน 2564 ในฐานะหน่วยปฏิบัติการส่วนหน้าจังหวัดนครปฐม รองศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์ ดร.อนุชัย ภิญโญภูมิมินทร์ มอบหมายผู้บริหารวิทยาเขต ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุกัญญา รัตนทับทิมทอง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรม และวิเทศสัมพันธ์ วิทยาเขตกำแพงแสน และนายวิโรจน์ ทองสุพรรณ ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขต มอบของบริจาค เพื่อช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด - 19 ได้แก่ ตำบลหนองกระทุ่ม ตำบลกระตีบ ตำบลสระพัฒนา ตำบลสระสี่มุม ตำบลวังน้ำเขียว ตำบลห้วยม่วง ตำบลไผ่หูช้าง ตำบลห้วยขวาง ตำบลหนองงูเหลือม ตำบลบ้านหลวง ตำบลดอนพุทรา ตำบลบางไทรป่า และตำบลสามควายเผือก โดยให้ตัวแทนแต่ละตำบลเป็นผู้มอบให้กับทางองค์การบริหารส่วนตำบลของแต่ละตำบล เพื่อนำของใช้เครื่องอุปโภคและบริโภคมอบให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด - 19 ซึ่งจัดทำโดย โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ : U2T และคลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

ลงข่าวโดย: นางสาวดวงนภา วนิชกุลพิทักษ์

รูปภาพเพิ่มเติม:https://drive.google.com/drive/folders/1LK2kyh5IAwrdKEzg1iSzZGG9kpnLyTn6?usp=sharing