• หน้าแรก
  • ข่าว
  • ข่าววิทยาเขต
  • โครงการสัมมนาสำนักงานวิทยาเขตกำแพงแสน เรื่อง โครงการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ สำนักงานวิทยาเขตกำแพงแสน ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2564 – 2568)

โครงการสัมมนาสำนักงานวิทยาเขตกำแพงแสน เรื่อง โครงการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ สำนักงานวิทยาเขตกำแพงแสน ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2564 – 2568)

วันพฤหัสบดีที่ 18 มีนาคม 2564 สำนักงานวิทยาเขตกำแพงแสน ได้จัดโครงการสัมมนาสำนักงานวิทยาเขตกำแพงแสน เรื่อง “โครงการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ สำนักงานวิทยาเขตกำแพงแสน ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2564 – 2568) โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ศุภชัย เหมือนโพธิ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวางแผน ยุทธศาสตร์ องค์กร วิทยาเขตกำแพงแสน มาเป็นวิทยากรให้ความรู้ และมี นายวิโรจน์ ทองสุพรรณ ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตกำแพงแสน เป็นประธานเปิดโครงการ ซึ่งมีผู้อำนวยการกอง หัวหน้างานต่างๆ เข้าร่วมการสัมมนาในครั้งนี้ด้วย ณ ห้องประชุมวิชาการ 1 อาคารศูนย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน 

ข่าวโดย: นางสาวดวงนภา  วนิชกุลพิทักษ์   ภาพโดย: นายคมพิพัฒน์ คงอมรสังข์