พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ โครงการ "คู่หู ผู้สูงวัย Senior Buddy Program"

วันศุกร์ที่ 5 มีนาคม 2564 เวลา รองอธิการบดีวิทยาเขตกำแพงแสน รองศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์ ดร.อนุชัย ภิญโญภูมิมินทร์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารวิทยาเขตกำแพงแสน คณบดีคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ ร่วมต้อนรับและเข้าร่วมพิธีลงนามหนังสือแจ้งความจำนง (Letter of Intent) โครงการ "คู่หูผู้สูงวัย Senior Buddy Program" ระหว่างสถาบันพระปกเกล้า กับ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกำแพงแสน สำนักสาธารณสุขอำเภอกำแพงแสน และองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งลูกนก โดยมี นายอภินันท์ เผือกผ่อง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานในพิธีลงนาม โดยโครงการมีวัตถุประสงค์เพื่อลดปัญหาความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงสวัสดิการของรัฐในการบริการสาธารณสุขในกลุ่มผู้สูงอายุ เป็นต้น ณ ห้องเธียเตอร์ อาคารศูนย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม