การประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดประชุม ISSAAS International Congress 2021 ครั้งที่ 1

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 4 มีนาคม 2564 เวลา 13.30 น. รองอธิการบดีวิทยาเขตกำแพงแสน รองศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์ ดร.อนุชัย ภิญโญภูมิมินทร์ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดประชุม ISSAAS International Congress 2021 ครั้งที่ 1 ซึ่งมีจุดประสงค์เพื่อหารือและหาข้อตกลงร่วมกันในการดำเนินการจัดประชุม ISSAAS International Congress 2021 ในระหว่างวันที่ 3-7 พฤศจิกายน 2564 ในรูปแบบ Hybrid conference ผ่านการจัดประชุมนานาชาติฯ online และ on-site ณ โรงแรมมมารีไทม์ ปาร์ค แอนด์ สปา รีสอร์ท จังหวัดกระบี่ ทั้งนี้การประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดประชุมฯ จะจัดขึ้นอีกครั้งในวันที่ 25 มีนาคม 2564 เพื่อติดตามการดำเนินการในฝ่ายต่างๆ ต่อไป ณ ห้องประชุมวิชาการ 1 อาคารศูนย์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน 

ข่าว/ภาพ โดย: นางสาวดวงนภา  วนิชกุลพิทักษ์