ม.เกษตร กพส. ต้อนรับคณะผู้แทนสถานเอกอัครราชทูตสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี

IMG 9370

วันพฤหัสบดีที่ 4 มีนาคม 2564 เวลา 10.00 น. รองอธิการบดีวิทยาเขตกำแพงแสน รองศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์ ดร.อนุชัย ภิญโญภูมิมินทร์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน รองศาสตราจารย์ ดร.เชาว์ อินทร์ประสิทธิ์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน ต้อนรับคณะผู้แทนสถานเอกอัครราชทูตสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ซึ่งนำโดย Dr. Bernd Christiansen Counsellor for Food and Agriculture (Thailand-Vietnarn-Indonesia) และ นายรุจิภาส พรคุณธรรม เจ้าหน้าที่ฝ่ายอาหารและการเกษตร ประชุมหารือร่วมกันในด้านการพัฒนาหลักสูตรวิศวกรรมนวัตกรรมเพื่อการเกษตร และอุตสาหกรรมแบบ Dual Study และความร่วมมือด้านอื่นๆ เป็นต้น ณ ห้องประชุม 1 อาคาร 9 คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน

ข่าว/ภาพ โดย: นางสาวดวงนภา  วนิชกุลพิทักษ์