ม.เกษตร กพส. มอบเงินกองทุนสวัสดิภาพนิสิตแก่ครอบครัวนิสิตที่เสียชีวิต

วันอังคารที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 10.30 น. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ต่อศักดิ์ แก้วจรัสวิไล ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต กีฬา และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม วิทยาเขตกำแพงแสน ผู้อำนวยการกองบริหารกิจการนิสิต และอาจารย์ที่ปรึกษาในภาควิชาวิศวกรรมเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน ร่วมมอบเงินกองทุนสวัสดิภาพนิสิตแก่ครอบครัวนิสิตเสียชีวิต ณ อาคารชูชาติ กำภู

ข่าว/ภาพ โดย: นางสาวดวงนภา  วนิชกุลพิทักษ์