• หน้าแรก
  • ข่าว
  • ข่าววิทยาเขต
  • ม.เกษตร กพส. นำคณะทำงานตรวจติดตามฯ เข้าตรวจมาตรการการป้องควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) บริเวณหอพักนิสิต

ม.เกษตร กพส. นำคณะทำงานตรวจติดตามฯ เข้าตรวจมาตรการการป้องควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) บริเวณหอพักนิสิต

เมื่อวันจันทร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 15.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ต่อศักดิ์ แก้วจรัสวิไล ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต กีฬา และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม วิทยาเขตกำแพงแสน พร้อมด้วยทีมเจ้าหน้าที่กองบริหารกิจการนิสิต นำคณะทำงานตรวจติดตามฯ โดยมี นางทัศนีย์ ชัยแสง พัฒนาการจังหวัดนครปฐม หัวหน้าส่วนราชการ ปลัดอาวุโส เจ้าหน้าที่อำเภอกำแพงแสน ลงพื้นที่เข้าตรวจ ติดตาม การปฏิบัติตามคำสั่งและประกาศจังหวัดนครปฐม ตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในบริเวณหอพักนิสิต นักศึกษา ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งงานหอพักนิสิตได้จัดเจ้าหน้าที่ลงทะเบียน ตรวจวัดไข้ และสอบประวัตินิสิตที่เข้าออกหอพักทุกอาคารให้เป็นไปตามคำสั่งประกาศของจังหวัดนครปฐมอย่างเคร่งครัด

ข่าว/ภาพ โดย: นางสาวดวงนภา  วนิกุลพิทักษ์