ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับวิทยาเขตกำแพงแสน ปีการศึกษา 2562

วันพฤหัสบดีที่ 24 กันยายน 2563 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน นำโดย รองศาสตราจารย์ น.สพ.ดร.อนุชัย ภิญโญภูมิมินทร์ รองอธิการบดีวิทยาเขตกำแพงแสน พร้อมคณะผู้บริหารส่วนงาน ผู้อำนวยการกองต่างๆ ได้ร่วมประชุมหารือชี้แจงผลการดำเนินงานในการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับวิทยาเขตกำแพงแสน ปีการศึกษา 2562 ประกอบด้วย ข้อมูลพื้นฐานหรือสถานภาพของวิทยาเขต สรุปผลการดำเนินงานที่โดดเด่นตามองค์ประกอบและตัวบ่งชี้การประเมินฯ ทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ ด้านปัจจัยนำเข้า กระบวนการ และผลผลิต ประสิทธิผลของการดำเนินงานตามแผนปรังปรุงในรอบปีที่ผ่านมา และแนวทางในการพัฒนาปรับปรุงของหน่วยงานในอนาคต ระหว่างวันที่ 24-25 กันยายน 2563 ตั้งแต่เวลา 09.00-16.30 น. โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ชัชพล ชังชู รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ เป็นประธานคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาฯ พร้อมคณะกรรมการ ซึ่งแบ่งเป็น 2 ทีม เพื่อเยี่ยมชมส่วนงานภายในวิทยาเขตกำแพงแสน ทีมที่ 1 เยี่ยมชมคณะเกษตร กำแพงแสน ทีมที่ 2 เยี่ยมชมคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา 

ข่าว/ภาพ โดย: นางสาวดวงนภา  วนิชกุลพิทักษ์

รูปภาพเพิ่มเติมได้ที่: https://drive.google.com/drive/folders/1oXq3Eu4Bm1fd-xIZjDm9kIlHLR7vnr64?usp=sharing