สำนักงานวิทยาเขตกำแพงแสน จัดโครงการสัมมนาแผนยุทธศาสตร์ สำนักงานวิทยาเขตกำแพงแสน

21ppr 12

เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2563 สำนักงานวิทยาเขตกำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ได้จัดโครงการสัมมนาสำนักงานวิทยาเขตกำแพงแสน เรื่อง การทบทวนแผนกลยุทธศาสตร์ สำนักงานวิทยาเขตกำแพงแสน ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2564-2568) ให้กับผู้บริหาร หัวหน้าส่วนงาน และบุคลากร ของสำนักงานวิทยาเขตกำแพงแสน ณ ห้องคอนเวนชั่น อาคารศูนย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน มีวัตถุประสงค์เพื่อ ให้ผู้บริหาร หัวหน้าส่วนงาน และบุคลากรของสำนักงานวิทยาเขตกำแพงแสน ได้ทราบถึง แผนยุทธศาสตร์ การดำเนินงาน แนวทางปฏิบัตงาน ของสำนักงานวิทยาเขตกำแพงแสน โดยมี นายวิโรจน์ ทองสุพรรณ ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตกำแพงแสน เป็นประธานเปิดโครงการ และได้รับเกียรติ  อาจารย์ ดร.ศุภชัย เหมือนโพธิ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวางแผนยุทธศาสตร์องค์กร วิทยาเขตกำแพงแสน เป็นวิทยากรบรรยาย โครงการสัมมนาในครั้งนี้ด้วย.