ม.เกษตร กำแพงแสน ได้รับอนุมัติ "แปลงจีเอพี(GAP)" พืชอาหารสำหรับการฝึกงานของนักศึกษาจากกรมการข้าว

เมื่อวันอังคาร ที่ 22 มิถุนายน 2564 ตามที่ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ คณะเกษตร กำแพงแสน ได้รับอนุมัติ “โครงการจัดทำแปลงการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับพืชอาหาร” (Good Agricultural Practices: GAP) ของคณะเกษตร กำแพงแสน ซึ่งได้ขอการรับรองการผลิตข้าวเปลือกสำหรับแปรรูปเพื่อการบริโภค ประเภทข้าว ทั่วไป (ปทุมธานี 1) จำนวนพื้นที่ปลูก 12 ไร่ ทั้งนี้กรมการข้าวได้อนุมัติใบรับรองดังเอกสารแนบจำนวน 2 ฉบับ

โดยศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ คณะเกษตร กำแพงแสน ได้เห็นความสำคัญของการพัฒนาแปลงการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับพืชอาหารสำหรับต้นแบบการเรียนการสอน ให้กับนิสิต ในวิชาการฝึกงานเบื้องต้น Module”การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีและเหมาะสม และขั้นตอนการยื่นขอการรับรองการผลิตพืช GAP” ซึ่งจะดำเนินการเปิดสอนในภาคต้นปี 2564 สามารถติดตามข่าวเพิ่มเติมได้ที่: https://www.komchadluek.net/news/regional/471753
 

ลงข่าวโดย: นางสาวดวงนภา วนิชกุลพิทักษ์