เครื่องตรวจความผิดปกติของนม ยู.เอช.ทีฯ ได้รับ "รางวัลผลงานวิจัย และนวัตกรรมดีเด่น 60 ปี วช."

NRCT 1

 คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน ขอแสดงความยินดีกับผลงานวิจัยเรื่อง "เครื่องตรวจความผิดปกติของนม ยู.เอช.ที หรือผลิตภัณฑ์อาหารเหลวบรรจุกล่องแบบไม่ทำลาย" ได้รับ "รางวัลผลงานวิจัย และนวัตกรรมดีเด่น 60 ปี วช." จากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ด้วยมิติการนำไปใช้ประโยชน์ด้านเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม เนื่องในโอกาสครบรอบ 60 ปี การสถาปนาสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2562

ซึ่งรางวัลนี้เป็นผลงานของ
          1) ผศ.ดร.สุวรรณ หอมหวล อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล และหัวหน้าศูนย์ทดสอบประตู หน้าต่าง และระบบผนังกระจกสำหรับงานอาคาร (TDWCB)
          2) ผศ.ดร.ณัฐดนัย ตัณฑวิรุฬห์ อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล
          3) นายจรัสพงศ์ เจษฎาเมธานนท์ วิศวกรประจำศูนย์ทดสอบประตู หน้าต่าง และระบบผนังกระจกสำหรับงานอาคาร (TDWCB)
          4) นายสุทิน พรมชาติ ช่างเทคนิคประจำภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล

ซึงนอกจากรางวัลนี้ ผลงานวิจัยชิ้นนี้เคยได้รับรางวัลจาก วช. มาแล้ว 2 รางวัล คือ

1) รางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ ประเภทรางวัลประกาศเกียรติคุณ รางวัลระดับดี ผลประดิษฐ์คิดค้น ประจำปี พ.ศ.2553 รับโล่ และเงินรางวัล 150,000 บาท ด้านวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรม

2) รางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ ประเภทรางวัลประกาศเกียรติคุณ รางวัลระดับดี ผลประดิษฐ์คิดค้น ประจำปี พ.ศ.2555 รับโล่ และเงินรางวัล 150,000 บาท ด้านวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรม

และได้รับสิทธิบัตรการประดิษฐ์ เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2557 เพิ่มเติมได้ที่: http://www.eng.kps.ku.ac.th/v3/index.php/forvisitor/visitor-news/item/2597-621028nrct-aw

รายละเอียดเพิ่มเติม

ลงข่าว โดย: นางสาวดวงนภา  วนิชกุลพิทักษ์