อาจารย์และนิสิตบัณฑิตศึกษาโยธาคว้ารางวัลในการประชุมวิชาการนานาชาติ ICCEE2019 ณ ประเทศเกาหลีใต้

ICCEE18 1

ระหว่างวันที่ 27-30 ตุลาคม 2562 อาจารย์และนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท) ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำนวนรวม 6 คน ได้เข้าร่วมการนำเสนอผลงานวิจัย ในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The 18th International Conference on Civil and Environmental Engineering (ICCEE2019) ซึ่งจัดขึ้น ณ Pukyong National University (PKNU) เมือง Busan ประเทศเกาหลีใต้ โดยมีรายชื่อที่เข้าร่วมดังต่อไปนี้
          1) ผศ.ดร.นที อธิกคุณากร รองคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และกิจการพิเศษ
          2) ผศ.ดร.ชารินี ลิ้มสวัสดิ์ รองหัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมโยธา
          3) นางสาววรกมล ศรีสุข
          4) นางสาวพรปัญญา มาเสนาะ
          5) Mr.Putra Herianto
          6) นายเอกณรงค์ เดชะ

          โดยการประชุมครั้งนี้ ผลงานจากทางภาควิชาวิศวกรรมโยธาได้รับรางวัล ดังต่อไปนี้
          - ผศ.ดร.นที อธิกคุณากร ได้รับรางวัล Best Young Researcher Award
          - นายเอกณรงค์ เดชะ ผศ.ดร.นที อธิกคุณากร และ ผศ.ดร.ชารินี ลิ้มสวัสดิ์ ได้รับรางวัล Best Paper Award ในหัวข้อเรื่อง Real Options Analysis (ROA) for Salinity Intrusion Management in Agricultural Area

          นอกจากนี้ ภาควิชาวิศวกรรมโยธาได้ตอบรับการเป็นเจ้าภาพงานประชุมวิชาการดังกล่าวในปี 2020 หรือ The 19th International Conference on Civil and Environmental Engineering (ICCEE 2020) ซึ่งมีกำหนดการจัดขึ้นประมาณเดือนพฤศจิกายน 2563 อีกด้วย

รายละเอียดสามารถดูเพิ่มเติมได้ที่: http://www.eng.kps.ku.ac.th/v3/index.php/forvisitor/visitor-news/item/2593-621027iccee 

ลงข่าวโดย: นางสาวดวงนภา  วนิชกุลพิทักษ์