ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์อาหารสัตว์ คณะเกษตร กำแพงแสน ได้รับรับรองห้องปฏิบัติการทดสอบ ISO/IEC 17025: 2005

ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์อาหารสัตว์-2 ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร กำแพงแสน ได้รับการรับรองห้องปฏิบัติการทดสอบ ISO/IEC 17025: 2005 ในขอบข่ายอาหารสัตว์ โดยรายการที่ได้รับการรับรอง ได้แก่ ความชื้น โปรตีน เยื่อใย และเถ้า ซึ่ง ผศ.ดร. สิรินทร์พร สินธุวณิชย์ หัวหน้าภาควิชาสัตวบาล พร้อมด้วยบุคลากรห้องปฏิบัติการ ได้เข้ารับใบรับรอง จาก นางอุมาพร สุขม่วง อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ ในพิธีมอบใบรับรองระบบงานห้องปฏิบัติการ เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2562 ณ ห้องประชุมวิทยวิถี ชั้น 6 อาคารตั้ว ลพานุกรม กรมวิทยาศาสตร์บริการ

ลงข่าวโดย: นางสาวดวงนภา วนิชกุลพิทักษ์