2 อาจารย์ ม.เกษตร กำแพงแสน รับรางวัล GLOBE STAR AWARDS 2019 for University and for Scientist

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยสิทธิ์ ทองจู หัวหน้าภาควิชาปฐพีวิทยา คณะเกษตร กำแพงแสน เป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน เข้ารับรางวัล GLOBE STAR AWARDS 2019 for University และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นภาพร พันธุ์กมลศิลป์ ภาควิชาปฐพีวิทยา คณะเกษตร กำแพงแสน เข้ารับรางวัล GLOBE STAR AWARDS 2019 for Scientist จาก ดร. คุณหญิงกัลยา โสภณพณิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในงาน 20 ปีโครงการ GLOBE ประเทศไทย และ เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2562 ณ โรงแรม S31 สุขุมวิท ในฐานะที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน โดยภาควิชาปฐพีวิทยา คณะเกษตร กำแพงแสน ได้เข้าร่วมเป็นมหาวิทยาลัยเครือข่ายโครงการ GLOBE สสวท. ในการดำเนินการศึกษาวิจัยการตรวจวัดสิ่งแวดล้อม และเป็นนักวิทยาศาสตร์ที่ปรึกษาให้กับโรงเรียนในเขตภาคกลางและภาคตะวันตก มาตั้งแต่ปีงบประมาณ 2551

ลงข่าวโดย: นางสาวดวงนภา วนิชกุลพิทักษ์