รางวัลวิทยานิพนธ์ยอดเยี่ยมระดับปริญญาเอก - อ.ภัทรพงษ์ ภาคภูมิ

Pat62 2

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ขอแสดงความยินกับ อ.ภัทรพงษ์ ภาคภูมิ อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน ที่ได้รับรางวัลวิทยานิพนธ์ยอดเยี่ยมระดับปริญญาเอก (Research Excellence Award 2019) จาก Daniel and Andrey Solow Trust Fund โดยมี Professor Daniel Solow จาก Case Western Reserve University เป็นผู้มอบรางวัลในครั้งนี้ ภายใต้หัวข้อวิทยานิพนธ์เรื่อง "Personnel Scheduling with Discrete Uncertain Requirements" โดยมี รศ.ดร.พีรยุทธ์ ชาญเศรษฐกุล เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา และได้รับมอบรางวัลเมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2562 ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ (บางเขน) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ลงข่าวโดย: นางสาวดวงนภา  วนิชกุลพิทักษ์