ม.เกษตร กำแพงแสน ได้รับรางวัลชนะเลิศการนำเสนอประเภทโปสเตอร์ (Poster Presentation) กลุ่มมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ การประชุมวิชาการวิจัยระดับชาติ

S 3932171

 เมื่อวันที่ 20 - 21 มิถุนายน 2562 นางสาวอโรชา ทองลาว นักวิชาการศึกษาชำนาญการ ตัวแทนจากกองบริหารวิชาการและนิสิต และคณะ จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ได้รับรางวัลชนะเลิศ การนำเสนอประเภทโปสเตอร์ (Poster Presentation) กลุ่มมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ การประชุมวิชาการวิจัยระดับชาติ สำหรับบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 11 ในการประกวดการนําเสนอผลงานวิจัยในการการประชุมวิชาการวิจัยระดับชาติสําหรับบุคลากรสายสนับสนุนใน สถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 11 “ทองกวาววิชาการ’62 : ส่งเสริมงานวิจัย พัฒนางาน พัฒนาองค์กร” ณ สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยในวันอังคารที่ 8 กรกฎาคม 2562 เวลา 13.30 น. นายวิโรจน์ ทองสุพรรณ ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตกำแพงแสน ได้มอบรางวัลแสดงความยินดีแก่ นางสาวอโรชา ทองลาว นักวิชาการศึกษาชำนาญการ ตัวแทนจากกองบริหารวิชาการและนิสิต ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารชูชาติ กำภู

ลงข่าว โดย: นางสาวดวงนภา  วนิชกุลพิทักษ์