โครงการ มหาวิทยาลัยสีเขียวเชิงนิเวศ (KU Eco Green Campus)

1564135412011

 

     พลเอกสุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม โดย องค์การบริการจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) ขอมอบโล่ประกาศเกียรติคุณนี้เพื่อแสดงว่า รศ.ดร.ตฤณ แสงสุวรรณ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ซึ่งเป็นเจ้าของโครงการหลัก ได้ดำเนินโครงการ มหาวิทยาลัยสีเขียวเชิงนิเวศ (KU Eco Green Campus) ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็น “โครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจตามมาตรฐานของประเทศไทย” (Thailand Voluntary Emission Reduction Program: T-VER)

โดยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสนได้จัดสรรพื้นที่จำนวน 235.77 ไร่ ประกอบด้วยพื้นที่ทั้งหมด 3 โซน ได้แก่ โซนที่ 1 พื้นที่ปลูกป่า 100 ไร่, โซนที่ 2 พื้นที่ปลูกป่าบริเวณบ่อ 6 (หลังแฟลตบุคลากร) และโซนที่ 3 พื้นที่ปลูกต้นยางนาบริเวณถนนจากประตู 402 – ประตูน้ำชลประทาน

องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) หรือ อบก. กำหนดจัดพิธีขอบคุณ และมอบประกาศนียบัตรในงาน “ร้อยดวงใจ ร่วมใจลดโลกร้อน ประจำปี ๒๕๖๑” วันพุธที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๗.๐๐ น. ณ ห้องวิภาวดีบอลรูม โรงแรม เซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลพลาซ่า ลาดพร้าว กรุงเทพฯ

โครงการ T-VER คือ

โครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจตามมาตรฐานของประเทศไทย (Thailand Voluntary Emission Reduction Program: T-VER) คือ โครงการลดก๊าซเรือนกระจกที่องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (อบก.) พัฒนาขึ้นเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ทุกภาคส่วน มีส่วนร่วมในการลดก๊าซเรือนกระจกในประเทศโดยความสมัครใจ และสามารถนำปริมาณการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่เกิดขึ้น ที่เรียกว่าคาร์บอนเครดิต ซึ่งภายใต้โครงการ T-VER นี้เรียกว่า “TVER” ไปขายในตลาดคาร์บอนภาคสมัครใจในประเทศได้ ทั้งนี้ อบก. ได้กำหนดหลักเกณฑ์และขั้นตอนในการพัฒนาโครงการ ระเบียบวิธีการในการลดก๊าซเรือนกระจก (Methodology) การขึ้นทะเบียนและการรับรองปริมาณก๊าซเรือนกระจก โดยจะต้องเป็นโครงการที่ก่อให้เกิดการลด/ ดูดซับก๊าซเรือนกระจกที่เกิดขึ้นภายในประเทศไทย