ขอเชิญร่วมฝึกอบรม “การพัฒนาศักยภาพนักวิจัยรุ่นใหม่ด้านสัตว์เศรษฐกิจ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗”

annoucement yr animal

 

การฝึกอบรม “การพัฒนาศักยภาพนักวิจัยรุ่นใหม่ด้านสัตว์เศรษฐกิจ”

ด้วย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จะจัดฝึกอบรม “การพัฒนาศักยภาพนักวิจัยรุ่นใหม่ด้านสัตว์เศรษฐกิจ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ ด้านสัตว์เศรษฐกิจ (ปศุสัตว์ ประมง และแมลงเศรษฐกิจ) ของสถาบันการศึกษา และหน่วยงานภาครัฐ โดยมีกำหนดการอบรม จำนวน ๓ รุ่น รับสมัครรุ่นละ ๕๐ คน ดังนี้

รุ่นที่ ๑ วันที่ ๙-๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๗ ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพฯ

(กำหนดปิดรับสมัครในวันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๗)

รุ่นที่ ๒ วันที่ ๑๘-๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๗ ณ Mövenpick Suriwongse เชียงใหม่

(กำหนดปิดรับสมัครในวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๗)

รุ่นที่ ๓ วันที่ ๒๘-๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๗ ณ Grand Fortune Hotel นครศรีธรรมราช

(กำหนดปิดรับสมัครในวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๗)

รายละเอียดเพิ่มเติมดังสิ่งที่ส่งมาด้วย

                   ในการนี้ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) จึงขอเรียนเชิญบุคลากรของท่านที่อยู่ในเกณฑ์นักวิจัยรุ่นใหม่ ได้แก่

๑) ทำงานหรือทำวิจัยในด้านปศุสัตว์ ประมง และแมลงเศรษฐกิจ

๒) ปฏิบัติงานในสถาบันอุดมศึกษา หรือหน่วยงานภาครัฐ

๓) ไม่เคยเป็นหัวหน้าโครงการที่รับทุนภายนอกหน่วยงาน และ

๔) ไม่อยู่ระหว่างการรับทุนด้านการพัฒนาเส้นทางอาชีพนักวิจัยและนวัตกรรม และการวิจัยเพื่อฐานทางวิชาการ

เข้าร่วมสมัครอบรมตามวันและเวลาดังกล่าวและตรวจสอบรายละเอียดโครงการฯ ทั้งนี้ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางและค่าที่พักขอให้เบิกจ่ายจากต้นสังกัด สอบถามรายละเอียดการฝึกอบรมได้ที่ ผศ.ดร.กุลธิดา นุกูลธรรม เบอร์โทร ๐๘๖-๖๒๐๓๓๒๙

ข้อมูลเพิ่มเติมที่ 
https://nriis.go.th/www/NewsEventDetail.aspx?nid=11893