• หน้าแรก
  • ข่าว
  • ฝึกอบรม / สัมมนาฯ
  • เปิดรับสมัครอบรมแบบออนไลน์ โครงการฝึกอบรมเสริมทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับนิสิตเพื่อใช้ในการประกอบอาชีพ ประจำปีงบประมาณ 2567

เปิดรับสมัครอบรมแบบออนไลน์ โครงการฝึกอบรมเสริมทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับนิสิตเพื่อใช้ในการประกอบอาชีพ ประจำปีงบประมาณ 2567