ขอเชิญบุคลากร มก.กพส.อบรมให้ความรู้ในหัวข้อ "การปฐมพยาบาลฉุกเฉินและการกู้ชีพขั้นพื้นฐาน"

คน มก.กพส. ทำ CPR เปน

ขอเชิญชวนบุคลากร ร่วมกิจกรรมอบรมให้ความรู้ในหัวข้อ
🩺🩺🩺
"การปฐมพยาบาลฉุกเฉินและการกู้ชีพขั้นพื้นฐาน"
🩺🩺🩺
ผู้ที่สนใจสามารถรวมกลุ่มกันตั้งแต่ 6 คนขึ้นไป
และสามารถนัดหมายวัน-เวลา เข้าร่วมกิจกรรมได้ที่
งานส่งเสริมสุขภาพ
สถานพยาบาลมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
หมายเลขภายใน 3068