• หน้าแรก
  • ข่าว
  • ข่าวนิสิต
  • การทดสอบสมรรถนะด้านดิจิทัล สำหรับนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2566

การทดสอบสมรรถนะด้านดิจิทัล สำหรับนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2566

 2566 ภาคปลาย KU Digital Literacy Certification