งาน open house ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง

 PR OPEN house CLGC