🚨 ขยายระยะเวลาการสมัคร 🚨 ประกวดธิดาเกษตรกำแพงแสน ประจำปี 2566

 pขยายเวลาเปดรบสมคร ขยายเวลา 0

🚨 ขยายระยะเวลาการสมัคร 🚨 ประกวดธิดาเกษตรกำแพงแสน ประจำปี 2566

วันที่ 20 – 30 พฤศจิกายน 2566 เปิดรับผู้สมัครเข้าประกวดจำนวน 20 คน

ประกวดในวันพฤหัสบดีที่ 7 ธันวาคม 2566 ณ เวทีกลางงานเกษตรกำแพงแสน บริเวณหน้าสำนักบริหารจัดการทรัพยากรการเรียนรู้

คุณสมบัติผู้สมัคร
1. เป็นนิสิต นักเรียนโรงเรียนสาธิตฯ หรือบุคลากรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2. อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป
3. มีความรู้พื้นฐานทางการเกษตรเป็นอย่างดี
4. ไม่เคยได้รับรางวัลใดรางวัลหนึ่งหรือหลายรางวัล ในการประกวดธิดาเกษตรที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จัดขึ้น

รายละเอียดเพิ่มเติมและใบสมัคร Link : https://drive.google.com/drive/folders/1I7yufNewpZyYqa6RC4dSK_KVOHBGNCwP?usp=drive_link

ติดต่อสอบถาม กองบริหารกิจการนิสิต โทร. 096 809 6932