เครื่องดื่มน้ำนมข้าวโพดหวาน ตรา เคยู กำแพงแสน


Banner นำนมขาวโพด

ตามที่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ได้ดำเนินการยื่นขอจดทะเบียนสถานที่ผลิตอาหาร โดยได้รับใบสำคัญเลขสถานที่ผลิตอาหารที่ไม่เข้าข่ายโรงงาน (สบ.1/1) ใบสำคัญเลขที่ 73-2-01666 ออกให้ ณ วันที่ 25 พฤษภาคม 2566 ในนาม "โรงผลิตเครื่องดื่ม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน (สำนักงานวิทยาเขตกำแพงแสน)" โดยมี รองศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์ ดร.อนุชัย ภิญโญภูมิมินทร์ เป็นผู้ดำเนินกิจการ แล้วนั้น

บัดนี้ การดำเนินการเพื่อยื่นขอจดทะเบียนผลิตภัณฑ์ ได้สำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์เรียบร้อยแล้ว โดยได้รับเลขสารบบอาหาร 13 หลัก ของผลิตภัณฑ์ "เครื่องดื่มน้ำนมข้าวโพดหวาน ตรา เคยู กำแพงแสน Sweet Corn Milk Drink KU KAMPHAENG SAEN BRAND)" คือ 73-2-01666-6-0001 อนุมัติเลขสารบบอาหาร เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2566