โครงการทบทวนแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการ สำนักงานวิทยาเขตกำแพงแสน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

N13 9955

รองศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์ ดร.อนุชัย ภิญโญภูมิมินทร์ รองอธิการบดีวิทยาเขตกำแพงแสน เป็นประธานเปิดโครงการทบทวนแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการ สำนักงานวิทยาเขตกำแพงแสน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 11 พฤษภาคม 2566 ณ ห้องประชุมวิชาการ 1 อาคารศูนย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน โดย นายอุกฤษฏ์ มนูจันทรัถ ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตกำแพงแสน กล่าวรายงานการจัดโครงการฯ ดังกล่าว ซึ่งจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 11-12 พฤษภาคม 2566 เพื่อทบทวนบริบทการพัฒนา การบริหารจัดการ แผนระยะสั้น และแผนระยะยาวให้มีความชัดเจนสำหรับขับเคลื่อนองค์กรให้บรรลุวิสัยทัศน์ และเป็นการเตรียมรองรับต่อสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป.