พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาบุคลากรภายในประจำปี 2566

N13 8974

รองศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์ ดร.อนุชัย ภิญโญภูมิมินทร์ รองอธิการบดีวิทยาเขตกำแพงแสน เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาบุคลากรภายในประจำปี 2566 เมื่อวันพุธที่ 10 พฤษภาคม 2566 ณ อาคารพลศึกษา 2 โดยได้ดำเนินการแข่งขันกีฬา จำนวนทั้งสิ้น 16 ชนิดกีฬา มาตั้งแต่วันที่ 24 เมษายน ถึง 10 พฤษภาคม 2566 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

รับชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่
https://o365ku-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/sarum_k_live_ku_th/Ejon8-bAzf9CnHPlxiZZzHYBxjbl6RTIn30yRfNq6bX2nw?e=lPF44i