• หน้าแรก
  • ข่าว
  • ข่าววิทยาเขต
  • ขอเชิญชวนผู้บริหาร และบุคลากร วิทยาเขตกำแพงแสนทุกท่าน เข้าร่วมโครงการผู้บริหารพบประชาคมกำแพงแสน กิจกรรม : อธิการบดีพบผู้บริหารและบุคลากรของส่วนงาน วิทยาเขตกำแพงแสน

ขอเชิญชวนผู้บริหาร และบุคลากร วิทยาเขตกำแพงแสนทุกท่าน เข้าร่วมโครงการผู้บริหารพบประชาคมกำแพงแสน กิจกรรม : อธิการบดีพบผู้บริหารและบุคลากรของส่วนงาน วิทยาเขตกำแพงแสน

 Bannerโครงการอธการบดพบประชาคมกำแพงแสน

ในวันพุธที่ 5 เมษายน พ.ศ.2566 เวลา 10.00 – 16.30 น. โดยขอให้ผู้บริหารและบุคลากรส่วนงาน เข้าประชุมพร้อมกัน ณ ห้องคอนเวนชั่น อาคารศูนย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
และสามารถเข้าประชุมออนไลน์ผ่านระบบ Cisco Webex ตาม QR CODE