• หน้าแรก
  • ข่าว
  • ข่าววิทยาเขต
  • ขอความร่วมมือส่วนงานภายในวิทยาเขตกำแพงแสน ในการตอบแบบสอบถาม เพื่อสำรวจข้อมูลขยะจากสำนักงานภายในวิทยาเขตกำแพงแสน

ขอความร่วมมือส่วนงานภายในวิทยาเขตกำแพงแสน ในการตอบแบบสอบถาม เพื่อสำรวจข้อมูลขยะจากสำนักงานภายในวิทยาเขตกำแพงแสน

"โครงการแยกฯคัดเพื่อพัฒนา สร้างมูลค่าสู่ชาวเกษตรฯกำแพงแสนอย่างยั่งยืน ( 1 โครงการ 1 ส่วนงาน)"

ตอบแบบสอบถามได้ที่ : https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfTwUulecGyLL5tzo7aTMx8p1XLG7Urgdra7pV22NrFU5aL6g/viewform