• หน้าแรก
  • ข่าว
  • สมัครงาน
  • คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี

โครงการหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ (ภาคพิเศษ) ภาควิชาบริหารธุรกิจและการบัญชี คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี

รายละเอียดเพิ่มเติม https://flas.kps.ku.ac.th/newsAndActivities/detail/570