รศ.ดร.บัญชา ขวัญยืน - รางวัล "ผู้นำการเปลี่ยนแปลงด้านน้ำ" ปี 2564

Bancha2021 art

Bancha2021 cer

คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.บัญชา ขวัญยืน อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมชลประทาน คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ อดีตรักษาการอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คนที่ 14/2 และอดีตคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน คนที่ 3 ได้รับคัดเลือกจากสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) ให้ได้รับรางวัล "ผู้นำการเปลี่ยนแปลงด้านน้ำ" ปี 2564 ด้านการศึกษา งานวิจัยและนวัตกรรมด้านน้ำ เนื่องในวันน้ำโลก (22 มีนาคม) โดยรับรางวัลประกาศเกียรติคุณจากพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2564

          สำหรับรางวัลผู้นำการเปลี่ยนแปลงน้ำนี้ ดร.สมเกียรติ ประจำวงษ์ เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) เปิดเผยว่า ในแต่ละปี องค์การสหประชาชาติ จะกำหนดประเด็นสำคัญเพื่อกระตุ้นเตือนให้เกิดการดำเนินการในเรื่องน้ำร่วมกัน เพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Decade of Action to deliver the Global Goals) รวมถึงประเด็นด้านน้ำ (SDG6: Clean Water & Sanitation) ซึ่งในปีนี้ให้ความสำคัญกับ Valuing Water หรือ การใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า และเนื่องในวันน้ำโลกในปี 2564 ทาง สทนช. เล็งเห็นถึงความสำคัญกับการพัฒนา ขับเคลื่อน และยกระดับการร่วมลงมือปฏิบัติของทุกภาคส่วนให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านน้ำ โดยดำเนินการผ่านกิจกรรมต่าง ๆ ระหว่างวันที่ 22 มีนาคม – มิถุนายน 2564

          โดยในช่วงเวลาดังกล่าว รศ.ดร.บัญชา ขวัญยืน ในฐานะคณะอนุกรรมการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำรายภาคในพื้นที่ภาคกลาง มีบทบาทโดดเด่นในการพัฒนาแนวคิด การดำเนินงาน และขับเคลื่อนการจัดการน้ำอย่างมีส่วนร่วม

รายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่: https://www.eng.kps.ku.ac.th/v3/index.php/forvisitor/visitor-news/item/3083-640711bancha