• หน้าแรก
  • ข่าว
  • รับรางวัล / ผลงานวิจัยเด่น
  • ขอแสดงความยินดีกับนายพิชัย เจริญธรรมรักษา ในโอกาสได้รับปริญญาวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาพืชไร่ คณะเกษตร กำแพงแสน “ผู้พัฒนาระบบการผลิตพันธุ์ข้าวของไทย”

ขอแสดงความยินดีกับนายพิชัย เจริญธรรมรักษา ในโอกาสได้รับปริญญาวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาพืชไร่ คณะเกษตร กำแพงแสน “ผู้พัฒนาระบบการผลิตพันธุ์ข้าวของไทย”