ศูนย์ทดสอบประตู หน้าต่าง และระบบผนังกระจกสำหรับงานอาคารอาคาร (TDWCB) ได้รับการแต่งตั้งเป็น "องค์กรกำหนดมาตรฐาน ประเภทขั้นสูง"

TDWCB

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน โดยศูนย์ทดสอบประตู หน้าต่าง และระบบผนังกระจกสำหรับงานอาคาร (TDWCB) คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน ได้รับการแต่งตั้งเป็น องค์กรกำหนดมาตรฐาน ประเภทขั้นสูง สาขาที่ 5 ประตูและหน้าต่าง และสาขาที่ 6 เทคนิคการก่อสร้างอาคาร เมื่อวันที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2562

ลงข่าวโดย: นางสาวดวงนภา  วนิชกุลพิทักษ์