TCAS 67 ปีการศึกษา 2567 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จำนวนรับ 4,207 ที่นั่ง

image 6483441 1

TCAS 67 ปีการศึกษา 2567 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จำนวนรับ 4,207 ที่นั่ง

  • คณะเกษตร กำแพงแสน 597 ที่นั่ง
  • คณะประมง 100 ที่นั่ง
  • คณะวิศวกรรมศาสตรื กำแพงแสน 480 ที่นั่ง
  • คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนาศาสตร์ 380 ที่นั่ง
  • คณะอุตสาหกรรมบริการ 1,080 ที่นั่ง
  • คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตรื 1,310 ที่นั่ง
  • คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา 160 ที่นั่ง
  • คณะสิ่งแวดล้อม 100 ที่นั่ง