herb.png

309226213 485858280244355 7557583090287422987 n

อบรม "การผลิตพืชสมุนไพรและการแปรรูป"
วันพุธที่ 26 ตุลาคม 2565
ณ ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จ.นครปฐม
-------------------------------------------
ค่าลงทะเบียน ท่านละ 2,000 บาท
(รวมอาหารกลางวัน วัสดุในการฝึกปฏิบัติ และตัวอย่างนำกลับบ้าน)
กรุณาส่งแบบตอบรับ (ภายในวันพุธที 19 ตุลาคม 2565)
รายละเอียดเพิ่มเติม: https://bit.ly/3RfBXe7
pr-c016410-t.jpg

pr c016410

โครงการอบรมทางวิชาการ เรื่อง การขยายพันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับด้วยเทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ รุ่นที่ 61

ระหว่างวันที่ 24-26 สิงหาคม 2565
ณ ห้องประชุมนนทรีสีทอง ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง
ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ คณะเกษตร กำแพงแสน

คุณสมบัติของผู้เข้ารับการอบรม
- บุคคลทั่วไป เกษตรกร บริษัท/ห้างร้าน หน่วยงานราชการ หรือรัฐวิสาหกิจ
- ผู้เข้าอบรมทุกท่านต้องส่งหรือแสดงผลการตรวจเชื้อโควิด-19 ด้วยชุดตรวจ ATK หรือ (Antigen test kit ) ก่อนเข้ารับการฝึกอบรมหรือมีเอกสารรับรองปลอดจากเชื้อโควิด-19 ภายใน 24 ชั่วโมง

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม:
ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง
คณะเกษตร กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม
โทร.034-351399 ต่อ 440
มือถือ 083-3155018
โทรสาร. 034-351392
E-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ดาวน์โหลดใบสมัครตามเอกสารแนบ:http://agri.kps.ku.ac.th/News/newsagri/news_detail.php?NewsP_ID=2397&prev=news_all.php

รายละเอียดดังแนบ