วันศุกร์ที่ 1 ธันวาคม 2566

 • 08.00-16.00 น.

  ประกวดจัดสวนถาดชื้นลดขยะ ระดับ ม.ต้น / ม.ปลาย
  ณ คณะเกษตร กำแพงแสน
 • 08.00-16.00 น.

   ประกวดลวดลายเมล็ดพืชในกรอบรูป หัวข้อ นวัตกรรมกษตรก้าวไกล นำไทยรุ่งเรือง ระดับ ม.ต้น / ม.ปลาย 

  ณ อาคารก่อประดิษฐ์สกุล คณะเกษตร กำแพงแสน
 • 08.00-16.00 น.

   ตอบปัญหาทางการเกษตรและอาหาร หัวข้อ เกษตรสมัยใหม่ ใส่ใจสิ่งแวดล้อม และสุขภาพ ระดับ ม.ปลาย 

  ณ ศูนย์เรียนรวม 4 ห้อง 101
 • 09.30-10.30 น.

   กิจกรรม Open house แปลงเกษตรอินทรีย์และแปลง GAP คณะเกษตร กำแพงแสน 

   (สมัครได้ที่บูท ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ หน้า คณะเกษตร กำแพงแสน 8.30-9.30 น.)
 • 10.00 น.

  การทำเหยื่อล่อมดและกับดักแมลงวันทอง

  ณ เวทีกลางคณะเกษตร กำแพงแสน
 • 10.00 น. 

  การจัดทำถังขยะจุลินทรีย์ 

  ณ หอสมุดกำแพงแสน
 • 10.00-11.00 น.

   การเรียน การสอน ของคณะสัตวแพทย์ - model-simulation-activities (รอบที่ 1) 

  ณ คณะสัตวแพทยศาสตร์
 • 11.00 น.

  การสาวไหม 

  ณ เวทีกลางคณะเกษตร กำแพงแสน
 • 12.00 น.

  การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากแมลง

  ณ เวทีกลางคณะเกษตร กำแพงแสน
 • 12.30-13.30 น.

  การเรียน การสอน ของคณะสัตวแพทย์ - model-simulation-activities (รอบที่ 2) 

  ณ คณะสัตวแพทยศาสตร์
 • 13.30-14.30 น.

  ฝึกอบรม DIY กระถางปลูกต้นไม้ดูดน้ำอัตโนมัติ  

  ณ บริเวณสระพระพิรุณ
 • 14.00 น.

  การจัดทำถังขยะจุลินทรีย์ 

  ณ หอสมุดกำแพงแสน
 • 14.30-15.30 น.

   การเรียน การสอน ของคณะสัตวแพทย์ - model-simulation-activities (รอบที่ 3)

  ณ คณะสัตวแพทยศาสตร์

วันเสาร์ที่ 2 ธันวาคม 2566

 • 10.00-11.00 น.

  ฝึกอบรมการย้ายปลูกไม้ประดับจากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ 

  ณ เวทีกลางคณะเกษตร กำแพงแสน
 • 10.00-11.00 น.

   การเรียน การสอน ของคณะสัตวแพทย์ - model-simulation-activities (รอบที่ 1) 

  ณ คณะสัตวแพทยศาสตร์
 • 11.00-12.00 น.

  ฝึกอบรมการย้ายปลูกกล้วยจากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ 

  ณ เวทีกลางคณะเกษตร กำแพงแสน
 • 12.30-13.30 น.

  การเรียน การสอน ของคณะสัตวแพทย์ - model-simulation-activities (รอบที่ 2) 

  ณ คณะสัตวแพทยศาสตร์
 • 14.30-15.30 น.

   การเรียน การสอน ของคณะสัตวแพทย์ - model-simulation-activities (รอบที่ 3) 

  ณ คณะสัตวแพทยศาสตร์

วันอาทิตย์ที่ 3 ธันวาคม 2566

 • 09.30-10.30 น.

  กิจกรรม Open house แปลงเกษตรอินทรีย์และแปลง GAP คณะเกษตร กำแพงแสน 

  (สมัครได้ที่บูท ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ หน้า คณะเกษตร กำแพงแสน 8.30-9.30 น.)
 • 10.00-11.00 น.

  สาธิตการทำลูกประคบสมุนไพร 

  ณ เวทีกลางคณะเกษตร กำแพงแสน
 • 10.00-11.00 น.

  เสวนาถึงปัญหาสุขภาพสัตว์/วิธีการดูแล/แลกเปลี่ยนเรียนรู้ (รอบที่ 1)

  ณ คณะสัตวแพทยศาสตร์
 • 10.00-11.00 น. 

  การทำไซเดอร์กล้วยน้ำว้า  

  ณ บูธ U2T สระพระพิรุณ
 • 11.00-12.00 น.

  ฝึกอบรมการเก็บตัวอย่างดิน น้ำ พืช เพื่อการวิเคราะห์ 

  ณ บริเวณสระพระพิรุณ
 • 12.30-13.30 น.

   เสวนาถึงปัญหาสุขภาพสัตว์/วิธีการดูแล/แลกเปลี่ยนเรียนรู้ (รอบที่ 2) 

  ณ คณะสัตวแพทยศาสตร์
 • 13.00-14.00 น. 

  ศัตรูธรรมชาติและการใช้ประโยชน์เพื่อการควบคุมศัตรูพืชโดยชีววิธี 

  ณ บูธ U2T สระพระพิรุณ
 • 13.30-14.30 น.

   ฝึกอบรมการวิเคราะห์ดินอย่างง่ายด้วยชุด Test Kit 

  ณ บริเวณสระพระพิรุณ
 • 14.30-15.30 น.

   เสวนาถึงปัญหาสุขภาพสัตว์/วิธีการดูแล/แลกเปลี่ยนเรียนรู้ (รอบที่ 3) 

  ณ คณะสัตวแพทยศาสตร์
 • 15.00-16.00 น.

  การนำองค์ความรู้จากมหาวิทยาลัยสู่ชุมชน และ สาธิตการทำน้ำพริกเผาแม่บ้านหอมเกร็ด” โดย วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

  ณ บูธ U2T สระพระพิรุณ

วันจันทร์ที่ 4 ธันวาคม 2566

 • 09.00-10.00 น. 

  การคัดเลือกปลา และ  เทคนิคการทอดกรอบ   

  ณ บูธ U2T สระพระพิรุณ
 • 09.30-10.30 น.

   กิจกรรม Open house แปลงเกษตรอินทรีย์และแปลง GAP คณะเกษตร กำแพงแสน 

  (สมัครได้ที่บูท ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ หน้า คณะเกษตร กำแพงแสน 8.30-9.30 น.)
 • 10.00-11.00 น.

   สาธิตการทำลูกประคบสมุนไพร

  ณ เวทีกลางคณะเกษตร กำแพงแสน
 • 10.00 น.

  การจัดทำถังขยะจุลินทรีย์ 

  ณ หอสมุดกำแพงแสน
 • 10.00-11.00 น.

   การเรียน การสอน ของคณะสัตวแพทย์ - model-simulation-activities (รอบที่ 1) 

  ณ คณะสัตวแพทยศาสตร์
 • 11.00 น.

   การเลี้ยงแหนแดง 

  ณ เวทีกลางคณะเกษตร กำแพงแสน
 • 12.30-13.30 น.

   การเรียน การสอน ของคณะสัตวแพทย์ - model-simulation-activities (รอบที่ 2) 

  ณ คณะสัตวแพทยศาสตร์
 • 13.00-14.00 น.

   การทำ mocktail จากผลิตผลทางการเกษตร 

  ณ เวทีกลางคณะเกษตร กำแพงแสน
 • 13.00-15.00 น.

   การอบรมสาธิตการปลูกเลี้ยงกล้วยไม้ และต้นกระบองเพชร (ฟรี) 

  ณ งานกล้วยไม้ Expo’เกษตรกำแพงแสน
 • 13.30-14.30 น.

   ฝึกอบรม “น้ำมันนวดคลายเส้นอโรมา” หอมชื่นใจ ผ่อนคลายกายา 

  ณ บริเวณสระพระพิรุณ
 • 14.00 น.

     การจัดทำถังขยะจุลินทรีย์ 

  ณ หอสมุดกำแพงแสน
 • 14.30-15.30 น.

   การเรียน การสอน ของคณะสัตวแพทย์ - model-simulation-activities (รอบที่ 3) 

  ณ คณะสัตวแพทยศาสตร์

วันอังคารที่ 5 ธันวาคม 2566

 • 09.00-10.00 น.

  การเกษตรอินทรีย์เพื่อพัฒนาความยั่งยืนในศตวรรษที่ 21 

  ณ บูธ U2T สระพระพิรุณ
 • 09.00-11.00 น.

  การออกแบบและวางผังสถานที่ผลิตอาหารเบื้องต้นสำหรับยื่นขอ อย. (GMP420)” พร้อมบริการให้ คำปรึกษาการออกแบบสถานที่ผลิตอาหาร ฟรี 10 ท่าน 

  ณ อาคารเทคโนโลยีชีวภาพเกษตร บี ชั้น 1 ห้อง B115
 • 09.30-10.30 น.

  กิจกรรม Open house แปลงเกษตรอินทรีย์และแปลง GAP คณะเกษตร กำแพงแสน 

  (สมัครได้ที่บูท ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ หน้า คณะเกษตร กำแพงแสน 8.30-9.30 น.)
 • 10.00 น.

  การขยายพันธุ์มะนาวและการปลูกมะนาวในห่วงซีเมนต์  

  ณ เวทีกลางคณะเกษตร กำแพงแสน
 • 10.00-11.00 น.

  ลายทอผ้าไทยประยุกต์ด้วยกี่ทอนวัตกรรม  

  ณ บูธ U2T สระพระพิรุณ
 • 10.00-11.00 น.

  เสวนาถึงปัญหาสุขภาพสัตว์/วิธีการดูแล/แลกเปลี่ยนเรียนรู้ (รอบที่ 1) 

  ณ คณะสัตวแพทยศาสตร์
 • 11.00-12.00 น.

  สาธิตการผลิตน้ำหมักมูลไส้เดือน และวิธีการใช้ (ผลิตภัณฑ์น้ำหมักมูลไส้เดือนบ้านหมี) 

  ณ เวทีกลางคณะเกษตร กำแพงแสน
 • 11.00-12.00 น.

  เบเกอรี่เสริมโปรตีนจากดักแด้ไหมอีรี่

  ณ บูธ U2T สระพระพิรุณ
 • 11.00-12.00 น.

  การตรวจสอบการย่อยสลายเสร็จสมบูรณ์ของปุ๋ยอินทรีย์อย่างง่าย ด้วยชุด GI Test kit
  ณ บริเวณสระพระพิรุณ
 • 12.30-13.30 น.

  เสวนาถึงปัญหาสุขภาพสัตว์/วิธีการดูแล/แลกเปลี่ยนเรียนรู้ (รอบที่ 2)

  ณ คณะสัตวแพทยศาสตร์
 • 13.00 -15.00 น.

  การวิเคราะห์ความอุดมสมบูรณ์ของดินในภาคสนาม แบบรวดเร็ว (OM, N, P, K) การคำนวณปุ๋ยสั่งตัดให้เหมาะกับพื้นที่ปลูกเฉพาะที่การทำดินผสมพร้อมปลูกด้วยตนเองอย่างง่าย

  ณ เวทีกลางคณะเกษตร กำแพงแสน
 • 13.00-15.00 น.

  การอบรมสาธิตการปลูกเลี้ยงกล้วยไม้ และต้นกระบองเพชร (ฟรี)
  ณ งานกล้วยไม้ Expo’เกษตรกำแพงแสน
 • 13.30-14.30 น.

  การเก็บเมล็ดพันธุ์พืชผักไว้ปลูกเองในครัวเรือน
  ณ บริเวณสระพระพิรุณ
 • 14.00-15.00 น.

  “เทคนิกการถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ชุมชน” โดย: ผู้แทนมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสนามจันทร์
  บูธ U2T สระพระพิรุณ
 • 14.30-15.30 น.

  เสวนาถึงปัญหาสุขภาพสัตว์/วิธีการดูแล/แลกเปลี่ยนเรียนรู้ (รอบที่ 3)
  ณ คณะสัตวแพทยศาสตร์
 • 15.00-16.00 น.

  สาธิตการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากแมลง
  ณ เวทีกลางคณะเกษตร กำแพงแสน
 • 15.00-16.00 น.

  การประดิษฐ์ดอกไม้จากกาบกล้วย
  ณ บูธ U2T สระพระพิรุณ

วันพุธที่ 6 ธันวาคม 2566

 • 09.00-10.00 น.

  กิจกรรมการจับคู่ธุรกิจสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์แปรรูป (เจ้าของร้านอาหาร เชฟจากโรงแรมในเขตพื้นที่กทม.และนครปฐม ร้านตำต่อ ร้านนายต่อก๋วยเตี๋ยวเรือ) โดย คุณรุ่งรัตนา ฉ่ำสิงห์
  บูธ หมายเลข 19-20
 • 09.30-10.30 น.

  กิจกรรม Open house แปลงเกษตรอินทรีย์และแปลง GAP คณะเกษตร กำแพงแสน
  (สมัครได้ที่บูท ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ หน้า คณะเกษตร กำแพงแสน 8.30-9.30 น.)
 • 10.00 น.

  การจัดทำถังขยะจุลินทรีย์
  ณ หอสมุดกำแพงแสน
 • 10.00-11.00 น.

  การเรียน การสอน ของคณะสัตวแพทย์ - model-simulation-activities (รอบที่ 1)
  ณ คณะสัตวแพทยศาสตร์
 • 10.30-11.30 น.

  “การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนอย่างยั่งยืน” โดย : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
  บูธ หมายเลข 19-20
 • 11.00 น.

  การทำเยลลี่มะขามป้อม
  ณ เวทีกลางคณะเกษตร กำแพงแสน
 • 12.30-13.00 น.

  นวัตกรรมใหม่การผลิตแหนมสู่ธุรกิจSME (อ.ขนิษฐา ชัยชาญกุล อ.พงศ์อนันต์ ศิริแสงไพรวัลย์ และเชฟศักดิ์ชัย ดิษฐ์สกุล)
  บูธ หมายเลข 19-20
 • 12.30-13.30 น.

  การเรียน การสอน ของคณะสัตวแพทย์ - model-simulation-activities (รอบที่ 2)
  ณ คณะสัตวแพทยศาสตร์
 • 13.00-14.00 น.

  สาธิตประกอบการบรรยายการผลิตเครื่องดื่ม 0% แอลกอฮอล์เบื้องต้น
  ณ เวทีกลางคณะเกษตร กำแพงแสน
 • 13.00-14.00 น.

  "การใช้ WIN-BUGs ในการกำจัดแมลงศัตรูพืช" โดย: น.ส.ณภาส์ณัฐ อู๋สูงเนิน (คณะเกษตร กำแพงแสน) ผศ. วรพจน์ ศตเดชากุล (คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน)
  บูธ หมายเลข 19-20
 • 13.00-15.00 น.

  การอบรมสาธิตการปลูกเลี้ยงกล้วยไม้ และต้นกระบองเพชร (ฟรี)
  ณ งานกล้วยไม้ Expo’เกษตรกำแพงแสน
 • 13.30-14.30 น.

  ฝึกอบรม จุลินทรีย์สังเคราะห์แสงที่เลี้ยงด้วยใบทองหลางน้ำ
  ณ บริเวณสระพระพิรุณ
 • 14:00-15:00 น.

  สาธิตการทำสบู่แตงกวาว่านหางจระเข้
  ณ เวทีกลางคณะเกษตร กำแพงแสน
 • 14.00 น.

  การจัดทำถังขยะจุลินทรีย์
  ณ หอสมุดกำแพงแสน
 • 14.30-15.30 น

  การเรียน การสอน ของคณะสัตวแพทย์ - model-simulation-activities (รอบที่ 3)
  ณ คณะสัตวแพทยศาสตร์
 • 15.00-16.00 น.

  สาธิตการเพาะเลี้ยงจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงที่เลี้ยงด้วยใบทองหลางน้ำ
  ณ เวทีกลางคณะเกษตร กำแพงแสน
 • 15.00-16.00 น.

  "ระบบผลิตแร่ธาตุก้อน อาหารเสริมแบบก้อนจากเปลือกไข่ เพื่อยกระดับคุณภาพปศุสัตว์" โดย: น.ส.ณภาส์ณัฐ อู๋สูงเนิน (คณะเกษตร กำแพงแสน) ผศ. วรพจน์ ศตเดชากุล (คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน)
  บูธ หมายเลข 19-20

วันพฤหัสบดีที่ 7 ธันวาคม 2566

 • 09.00-11.00 น.

  กิจกรรม Open House : เรียนรู้การเป็นผู้ประกอบการผลิตอาหารผ่านต้นแบบผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ ปราศจากกลูเตน
  ณ อาคารเทคโนโลยีชีวภาพเกษตร บี ชั้น 1 ห้อง B115
 • 09.30-10.30 น.

  กิจกรรม Open house แปลงเกษตรอินทรีย์และแปลง GAP คณะเกษตร กำแพงแสน
  (สมัครได้ที่บูท ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ หน้า คณะเกษตร กำแพงแสน 8.30-9.30 น.)
 • 10.00 น.

  การจัดทำถังขยะจุลินทรีย์
  ณ หอสมุดกำแพงแสน
 • 10.00-11.00 น.

  สาธิตการทำยาดมมะแขว่น
  ณ เวทีกลางคณะเกษตร กำแพงแสน
 • 10.00-11.00 น.

  กิจกรรมเพื่อสังคม: 1 โครงการ 1 ส่วนงาน-Happy University market place (รอบที่ 1)
  ณ คณะสัตวแพทยศาสตร์
 • 10.00-11.00 น.

  "มาผลิตทรายแมวใช้เองกันไหม" โดย: อ.ดร.พัชนี วิชิตพันธุ์
 • 11.00-12.00 น.

  บรรยายมาตรฐาน GAP และมาตรฐานเกษตรอินทรีย์
  ณ เวทีกลางคณะเกษตร กำแพงแสน
 • 12.30-13.30 น.

  กิจกรรมเพื่อสังคม: 1 โครงการ 1 ส่วนงาน-Happy University market place (รอบที่ 2)
  ณ คณะสัตวแพทยศาสตร์
 • 13.00-14.00 น.

  สาธิตการเพาะเลี้ยงจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงที่เลี้ยงด้วยใบทองหลางน้ำ
  ณ เวทีกลางคณะเกษตร กำแพงแสน
 • 13.30-14.30 น.

  อบรม ผลไม้สดตัดแต่งพร้อมบริโภค
  ณ บริเวณสระพระพิรุณ
 • 13.30-14.30 น.

  น้ำมันนวดคลายเส้นอโรมา หอมชื่นใจ ผ่อนคลายกายา
  ณ บริเวณสระพระพิรุณ
 • 14.00 น.

  การจัดทำถังขยะจุลินทรีย์
  ณ หอสมุดกำแพงแสน
 • 14.00-15.00 น.

  “การเพิ่มมูลค่าผักปลอดภัย” *ต.วังน้ำเขียว อ.วังน้ำเขียว จ.นครปฐม (โดย : อาจารย์ ดร.สุภาสิณี นุ่มเนียม)
  บูธ หมายเลข 19-20
 • 14.00-15:00 น.

  สาธิตการทำสบู่แตงกวาว่านหางจระเข้
  ณ เวทีกลางคณะเกษตร กำแพงแสน
 • 14.30-15.30 น.

  กิจกรรมเพื่อสังคม: 1 โครงการ 1 ส่วนงาน-Happy University market place (รอบที่ 3)
  ณ คณะสัตวแพทยศาสตร์
 • 15.00-16.00 น.

  สาธิตการทำผักตบชวากันกระแทก
  ณ เวทีกลางคณะเกษตร กำแพงแสน

วันศุกร์ที่ 8 ธันวาคม 2566

 • 09.00-10.00 น.

  การถ่ายทอดความรู้เรื่อง โกโก้และแนวทางการพัฒนาโกโก้ในพื้นที่ (โดย : เกษตรกรและผู้ประกอบการ)
  บูธ หมายเลข 19-20
 • 09.30-10.30 น.

  กิจกรรม Open house แปลงเกษตรอินทรีย์และแปลง GAP คณะเกษตร กำแพงแสน
  (สมัครได้ที่บูท ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ หน้า คณะเกษตร กำแพงแสน 8.30-9.30 น.)
 • 10.00 น.

  การจัดทำถังขยะจุลินทรีย์
  ณ หอสมุดกำแพงแสน
 • 10.00-11.00 น.

  การเรียน การสอน ของคณะสัตวแพทย์ - model-simulation-activities (รอบที่ 1)
  ณ คณะสัตวแพทยศาสตร์
 • 10.00 - 11.00 น.

  สาธิตการทำพิซซ่าจากผลิตผลทางการเกษตร  โดย ผศ.ดร.พจนา สีมันตร

  ณ เวทีกลาง คณะเกษตร กำแพงแสน
 • 11.00 น.

  การทำแยมมะเขือเทศเชอรี่
  ณ เวทีกลางคณะเกษตร กำแพงแสน
 • 12.30-13.30 น.

  การเรียน การสอน ของคณะสัตวแพทย์ - model-simulation-activities (รอบที่ 2)
  ณ คณะสัตวแพทยศาสตร์
 • 13.30-14.30 น.

  ฝึกอบรมชาผักเชียงดา...ชาลดน้ำตาล ปิดต่อมรับรสหวาน
  ณ บริเวณสระพระพิรุณ
 • 14.00-15.00 น.

  สาธิตการถ่ายภาพด้วยโทรศัพท์มือถือ
  ณ เวทีกลางคณะเกษตร กำแพงแสน
 • 14.00 น.

  การจัดทำถังขยะจุลินทรีย์
  ณ หอสมุดกำแพงแสน
 • 14.30-15.30 น.

  การเรียน การสอน ของคณะสัตวแพทย์ - model-simulation-activities (รอบที่ 3)
  ณ คณะสัตวแพทยศาสตร์
 • 15.30-16.00 น.

  สาธิตการทำผักตบชวากันกระแทก
  ณ เวทีกลางคณะเกษตร กำแพงแสน

วันเสาร์ที่ 9 ธันวาคม 2566

 • 09.30-10.30 น.

  กิจกรรม Open house แปลงเกษตรอินทรีย์และแปลง GAP คณะเกษตร กำแพงแสน
  (สมัครได้ที่บูท ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ หน้า คณะเกษตร กำแพงแสน 8.30-9.30 น.)
 • 10.00-11.00 น.

  กิจกรรมเพื่อสังคม: 1 โครงการ 1 ส่วนงาน-Happy University market place (รอบที่ 1)
  ณ คณะสัตวแพทยศาสตร์
 • 10.00-12.00 น.

  การวิเคราะห์ความอุดมสมบูรณ์ของดินในภาคสนาม แบบรวดเร็ว (OM, N, P, K) การคำนวณปุ๋ยสั่งตัดให้เหมาะกับพื้นที่ปลูกเฉพาะที่ การทำดินผสมพร้อมปลูกด้วยตนเองอย่างง่าย
  ณ เวทีกลางคณะเกษตร กำแพงแสน
 • 11.00-12.00 น.

  ฝึกอบรมการย้ายปลูกไม้ประดับจากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ
  ณ บริเวณสระพระพิรุณ
 • 12.30-13.30 น.

  กิจกรรมเพื่อสังคม: 1 โครงการ 1 ส่วนงาน-Happy University market place (รอบที่ 2)
  ณ คณะสัตวแพทยศาสตร์
 • 13.00-14.00 น.

  สาธิตการเพาะเลี้ยงจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงที่เลี้ยงด้วยใบทองหลางน้ำ
  ณ เวทีกลางคณะเกษตร กำแพงแสน
 • 13.00-14.00 น.

  “การผลิตกระถางจากวัสดุธรรมชาติ" โดย: ผศ.นงลักษณ์ เล็กรุ่งเรืองกิจ (คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน)
  บูธ หมายเลข 19-20
 • 13.30-14.30 น.

  ฝึกอบรมการย้ายปลูกกล้วยจากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ
  ณ บริเวณสระพระพิรุณ
 • 14.00-15:00 น.

  สาธิตการทำสมุนไพร 3 อนงค์
  ณ เวทีกลางคณะเกษตร กำแพงแสน
 • 14.00-15.00 น.

  “การใช้เตาไบโอชาร์ในครัวเรือน” *ต.หินมูล อ.บางเลน จ.นครปฐม* โดย : คุณแจ่มจันทร์ รัตน์นุ่มน้อย (เลขากลุ่มกองทุนถ้วยใบไม้ฯ)
  บูธ หมายเลข 19-20
 • 14.30-15.30 น.

  กิจกรรมเพื่อสังคม: 1 โครงการ 1 ส่วนงาน-Happy University market place (รอบที่ 3)
  ณ คณะสัตวแพทยศาสตร์
 • 15.00-16.00 น.

  สาธิตการทำสมุนไพร 3 อนงค์
  ณ เวทีกลางคณะเกษตร กำแพงแสน

วันอาทิตย์ที่ 10 ธันวาคม 2566

 • 09.30-10.30 น.

  กิจกรรม Open house แปลงเกษตรอินทรีย์และแปลง GAP คณะเกษตร กำแพงแสน
  (สมัครได้ที่บูท ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ หน้า คณะเกษตร กำแพงแสน 8.30-9.30 น.)
 • 10.00 น.

  เทคนิคการปลูกมะกรูดระยะชิด
  ณ เวทีกลางคณะเกษตร กำแพงแสน
 • 10.00-11.00 น.

  เสวนาถึงปัญหาสุขภาพสัตว์/วิธีการดูแล/แลกเปลี่ยนเรียนรู้ (รอบที่ 1)
  ณ คณะสัตวแพทยศาสตร์
 • 11.00-12.00 น.

  ฝึกอบรมสวนถาดจิ๋ว
  ณ บริเวณสระพระพิรุณ
 • 11.00-12.00 น.

  สาธิตการสาวไหม
  ณ เวทีกลางคณะเกษตร กำแพงแสน
 • 12.30-13.30 น.

  เสวนาถึงปัญหาสุขภาพสัตว์/วิธีการดูแล/แลกเปลี่ยนเรียนรู้ (รอบที่ 2)
  ณ คณะสัตวแพทยศาสตร์
 • 13.00-14.00 น.

  การบรรยายและสาธิตการผลิตชีวภัณฑ์ไตรโคเดอร์มาควบคุมโรคพืช
  ณ เวทีกลางคณะเกษตร กำแพงแสน
 • 13.00-14.00 น.

  "ระบบผลิตแร่ธาตุก้อน อาหารเสริมแบบก้อนจากเปลือกไข่ เพื่อยกระดับคุณภาพปศุสัตว์ " โดย: น.ส.ณภาส์ณัฐ อู๋สูงเนิน (คณะเกษตร กำแพงแสน) ผศ. วรพจน์ ศตเดชากุล (คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน)
  บูธ หมายเลข 19-20
 • 13.00 น.

  การจำหน่ายกล้วยไม้คุณภาพดีราคาถูก
  ณ บริเวณลานแสดงกล้วยไม้ งานกล้วยไม้ Expo’เกษตรกำแพงแสน
 • 13.30-14.30 น.

  ฝึกอบรมสวนถาดจิ๋ว
  ณ บริเวณสระพระพิรุณ
 • 14:00-15:00 น.

  สาธิตการขยายพันธุ์ไม้ผลด้วยวิธีการตอนกิ่ง และทาบกิ่ง
  ณ เวทีกลางคณะเกษตร กำแพงแสน
 • 14.30-15.30 น.

  เสวนาถึงปัญหาสุขภาพสัตว์/วิธีการดูแล/แลกเปลี่ยนเรียนรู้ (รอบที่ 3)
  ณ คณะสัตวแพทยศาสตร์
 • 14.30-15.30 น.

  เรื่อง "การใช้ WIN-BUGs ในการกำจัดแมลงศัตรูพืช " โดย: น.ส.ณภาส์ณัฐ อู๋สูงเนิน (คณะเกษตร กำแพงแสน) ผศ. วรพจน์ ศตเดชากุล (คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน)
  บูธ หมายเลข 19-20

วันจันทร์ที่ 11 ธันวาคม 2566

 • 09.30-10.30 น.

  กิจกรรม Open house แปลงเกษตรอินทรีย์และแปลง GAP คณะเกษตร กำแพงแสน
  (สมัครได้ที่บูท ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ หน้า คณะเกษตร กำแพงแสน 8.30-9.30 น.)
 • 10.00-11.00 น.

  สาธิตขั้นตอนการผลิตน้ำตาลมะพร้าว (ผลิตภัณฑ์บ้านมะพร้าวนายโชติ)

 • 10.00-11.00 น.

  การเรียน การสอน ของคณะสัตวแพทย์ - model-simulation-activities (รอบที่ 1)
  ณ คณะสัตวแพทยศาสตร์
 • 11.00-12.00 น.

  11.00-12.00 น. ฝึกอบรม "น้ำมันนวดคลายเส้นอโรมา" หอมชื่นใจผ่อนคลายกายา
 • 12.00-13.00 น.

  สาธิตการผลิตน้ำหมักมูลไส้เดือน และวิธีการใช้ (ผลิตภัณฑ์น้ำหมักมูลไส้เดือนบ้านหมี)
 • 12.30-13.30 น.

  การเรียน การสอน ของคณะสัตวแพทย์ - model-simulation-activities (รอบที่ 2)
  ณ คณะสัตวแพทยศาสตร์
 • 14.30-15.30 น.

  การเรียน การสอน ของคณะสัตวแพทย์ - model-simulation-activities (รอบที่ 3)
  ณ คณะสัตวแพทยศาสตร์

งานเกษตรกำแพงแสน ครั้งที่ 26
เกษตรศาสตร์ กำแพงแสน ดินแดนแห่งนวัตกรรม มุ่งพัฒนาเกษตรไทย สู่เกษตรแนวใหม่ที่ยั่งยืน
วันที่ 1-11 ธันวาคม 2566


© Kasetsart University Kamphaeng Saen Campus
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน