วันศุกร์ที่ 1 ธันวาคม 2566

 • 09.00-16.30 น.

  การแสดง EDS Music Club
  ณ เวทีกลาง คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์
 • 17.00-22.30 น.

  การแสดงศิลปวัฒนธรรม โดย โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา
  ณ เวทีกลางงานเกษตรกำแพงแสน

วันเสาร์ที่ 2 ธันวาคม 2566

 • 17.00-22.30 น.

  การแสดงวงดนตรีนนทรีแบนด์ ณ เวทีกลางงานเกษตรกำแพงแสน

วันอาทิตย์ที่ 3 ธันวาคม 2566

 • 11.00-12.00 น.

  การแสดงศิลปวัฒธรรมชาติพันธุ์ในอำเภอกำแพงแสน
  ณ บูธ U2T สระพระพิรุณ
 • 09.00-16.30 น.

  การแสดงศิลปวัฒนธรรม โดย โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา
  ณ เวทีกลาง คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์
 • 17.00-22.30 น.

  ณ เวทีกลางงานเกษตรกำแพงแสน

วันจันทร์ที่ 4 ธันวาคม 2566

 • 11.00-12.00 น.

  การแสดงศิลปวัฒธรรมชาติพันธุ์ในอำเภอกำแพงแสน
  ณ บูธ U2T สระพระพิรุณ
 • 17.00-22.30 น.

  การประกวดวงดนตรีลูกทุ่งระดับมัธยมศึกษาชิงถ้วยพระราชทาน ครั้งที่ 2
  ณ เวทีกลางงานเกษตรกำแพงแสน

วันอังคารที่ 5 ธันวาคม 2566

 • 09.00-16.30 น.

  การแสดงศิลปวัฒนธรรมนิสิตภาควิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน
  ณ เวทีกลาง คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์
 • 13.00-14.00 น.

  การแสดงศิลปวัฒธรรมชาติพันธุ์ในอำเภอกำแพงแสน
  ณ บูธ U2T สระพระพิรุณ
 • 17.00-22.30 น.

  การแสดงบทเพลงพระราชนิพนธ์ รัชกาลที่ 9
  ณ เวทีกลางงานเกษตรกำแพงแสน

วันพุธที่ 6 ธันวาคม 2566

 • 09.00-16.30 น.

  การแสดงศิลปวัฒนธรรม โดย ศูนย์การเรียนรู้กิจกรรมทางกายผู้สูงอายุแบบองค์รวม (ประกวดร้องเพลงผู้สูงอายุ ประเภทลูกทุ่ง)
  ณ เวทีกลาง คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์
 • 17.00-22.30 น.

  การแสดงวงดนตรีลูกทุ่งรวมดาวกระจุย
  ณ เวทีกลางงานเกษตรกำแพงแสน

วันพฤหัสบดีที่ 7 ธันวาคม 2566

 • 09.00-12.00 น.

  การแสดงศิลปวัฒนธรรมนิสิตภาควิชาพลศึกษาและกีฬา
  ณ เวทีกลาง คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์
 • 13.00-16.30 น.

  การแสดงศิลปวัฒนธรรมนิสิตภาควิชาครุศึกษา สาขาคณิตศาสตร์ศึกษา
  ณ เวทีกลาง คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์
 • 17.00-22.30 น.

  การแข่งขันมวยไทยนานาชาติ
  ณ เวทีกลางงานเกษตรกำแพงแสน

วันศุกร์ที่ 8 ธันวาคม 2566

 • 09.00-12.00 น.

  การแสดงศิลปวัฒนธรรมนิสิตภาควิชาครุศึกษา สาขาภาษาอังกฤษศึกษา
  ณ เวทีกลาง คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์
 • 17.00-22.30 น.

  การประกวดธิดาเกษตร
  ณ เวทีกลางงานเกษตรกำแพงแสน

วันเสาร์ที่ 9 ธันวาคม 2566

 • 17.00-22.30 น.

  การประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชิงถ้วยพระราชทาน ครั้งที่ 2
  ณ เวทีกลางงานเกษตรกำแพงแสน

วันอาทิตย์ที่ 10 ธันวาคม 2566

 • 08.30-16.30 น.

  KU-EDS Cover Dance contest 2023 ครั้งที่ 4
  ณ เวทีกลาง คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์
 • 17.00-22.30 น.

  การประกวดเทพบุตรกำแพงแสน 2566
  ณ เวทีกลางงานเกษตรกำแพงแสน

วันจันทร์ที่ 11 ธันวาคม 2566

 • 13.00-16.30 น.

  การแสดงศิลปวัฒนธรรมนิสิตภาควิชาครุศึกษา สาขาวิทยาศาสตร์ศึกษา
  ณ เวทีกลาง คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์
 • 17.00-22.30 น.

  การแสดงดนตรีของนิสิต KU.KPS.Music Festival
  ณ เวทีกลางงานเกษตรกำแพงแสน

งานเกษตรกำแพงแสน ครั้งที่ 26
เกษตรศาสตร์ กำแพงแสน ดินแดนแห่งนวัตกรรม มุ่งพัฒนาเกษตรไทย สู่เกษตรแนวใหม่ที่ยั่งยืน
วันที่ 1-11 ธันวาคม 2566


© Kasetsart University Kamphaeng Saen Campus
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน