คณะเกษตร กำแพงแสน

“เกษตรกําแพงแสน เกษตรอัจฉริยะ เกษตรสมัยใหม่ เกษตรใส่ใจสิ่งแวดล้อม”

จัดแสดงนิทรรศการแสดงความรู้ด้านการเกษตรสมัยใหม่ผสมผสานกับภูมิความรู้เดิม และการนําเทคนิคสมัยใหม่มาประยุกต์ใช้กับการเกษตรปัจจุบัน ได้แก่

ระบบขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฮบริด พลังงานสะอาดสําหรับฟาร์มสมัยใหม่มุ่งสู่ Net Zero การพัฒนาพันธุ์พืชด้วยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี IoT

การใช้ภาพถ่ายทางอากาศประเมินความสมบูรณ์ของพืชเพื่อการจัดการปุ๋ยอย่างมีประสิทธิภาพ

การใช้แอพพลิเคชั่นกับการส่งเสริมการเกษตร

การซื้อขายสิทธิในการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (carbon credit) ในแปลงพืชไร่นาของประเทศไทย

การจัดการเทคโนโลยีการวินิจฉัยโรคพืชอย่างแม่นยํา "ไลน์บอทโรคข้าว"

การผลักดันเกษตรให้เติบโต ผ่านนวัตกรรมไบโอเทคโนโลยี
ผักสวนครัวอุดมโภชนาการในรูปแบบ home garden และเทคโนโลยี

การปลูกผักปลอดภัย ในครัวเรือนจากศูนย์พืชผักโลก (World Vegetable Center)

กิจกรรม Apirom Avenue (อภิรมย์ อะเวนิว) ตลอดแนวถนนไปจนถึงแปลงนาสาธิตการปลูก ข้าวสรรพสี คณะเกษตร กําแพงแสน

กิจกรรม การเดินรถแทรกเตอร์พ่วงในกิจกรรม Apirom Avenue (อภิรมย์ อะเวนิว)

Open House แปลงเกษตรอินทรีย์และแปลง GAP คณะเกษตร กําแพงแสน

Open House เรียนรู้การเป็นผู้ประกอบการผลิตอาหารผ่านต้นแบบผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ ปราศจากกลูเตน

การออกร้านค้าของนิสิตภาควิชาต่าง ๆ ร้านค้าของเครือข่ายศิษย์เก่าคณะเกษตร กําแพงแสน

 • ภาควิชากีฏวิทยา

  "นิทรรศการนวัตกรรมและความหลากหลายทางชีวภาพของแมลง"
  จัดแสดงนวัตกรรม “ดีบักส์ (De-BUG) สารกําจัดแมลงรักษ์โลก ผลิตจากเปลือกไข่เหลือทิ้ง” รางวัลเหรียญทอง และ WIIPA Special Award สาขาการเกษตร ในงานประกวดและแสดงนวัตกรรมระดับ นานาชาติ JDIE 2023 ที่ญี่ปุ่น นิทรรศการด้านความหลากหลายทาง ชีวภาพของแมลง การค้นพบแมลงชนิดใหม่ของโลก และการจําหน่าย ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องทางด้านกีฏวิทยา เช่น หนังสือ เหยื่อล่อมด และของที่ระลึกจากแมลง

 • ภาควิชาเกษตรกลวิธาน

  “ขับเคลื่อนฟาร์มสมัยใหม่ด้วยนวัตกรรมเกษตรอัจฉริยะเพื่อความยั่งยืน" 
  จัดแสดงผลงานวิจัยและนวัตกรรมด้านเครื่องจักรกลและแมคคาทรอนิกส์ เกษตร ระบบสมองกลอัจฉริยะควบคุมและสั่งการอุปกรณ์การเกษตรอัตโนมัติ โรงเรือนเพาะปลูกพืชควบคุมสภาพแวดล้อม นวัตกรรมหุ่นยนต์ เพื่อการผลิตอาหารสําหรับอุตสาหกรรมเกษตร รถแทรกเตอร์เพื่อฟาร์ม สมัยใหม่อัจฉริยะ ระบบขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฮบริด พลังงานสะอาดสําหรับฟาร์มสมัยใหม่มุ่งสู่ Net Zero การพัฒนาพันธุ์พืชด้วยการ ประยุกต์ใช้เทคโนโลยี IoT และให้บริการปรึกษาปัญหาด้านเครื่องจักรกล เกษตรเพื่อการจัดการฟาร์มสมัยใหม่ ณ ภาควิชาเกษตรกลวิธาน

 • ภาควิชาปฐพีวิทยา

  "วิทยาศาสตร์ทางดิน นวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน"
  การใช้ภาพถ่ายทางอากาศประเมินความสมบูรณ์ของพืชเพื่อการจัดการ ปุ๋ยอย่างมีประสิทธิภาพ, แอพพลิเคชั่น "ความเหมาะสมของดินต่อการปลูกถั่ว" (Mung Bean Soil Suitability) แอพพลิเคชั่น สนับสนุนระบบการตัดสินใจเลือกพื้นที่ปลูกและคําแนะนําในการใส่ปุ๋ยสําหรับถั่วเขียวผิวมัน, แอพพลิเคชั่น "ชุดดินคล้าย" ตรวจสอบชุดดินในแปลงเกษตรกร ประยุกต์ใช้ข้อมูลชุดดินที่มีความคล้ายกับชุดดินที่มีคําแนะนําปุ๋ยสั่งตัดในพื้นที่ปลูกอ้อย, ชุดปลูกผัก “Ground to Go" ชุดปลูกผักสําหรับคนรุ่นใหม่ ดินแหล่งกักเก็บคาร์บอนที่ใหญ่ที่สุด ชุดทดสอบอินทรียวัตถุ ในดินแบบรวดเร็ววิเคราะห์ตัวอย่างดิน วันละ 10 ตัวอย่าง พร้อมให้คําแนะนําการใช้ดินและปุ๋ยให้เกิดประสิทธิภาพ ปุ๋ยเคมี สูตรต่าง ๆ ดินผสมพร้อมปลูกพืช พร้อมคําแนะนําการใช้ดิน และปุ๋ยให้เกิดประสิทธิภาพมากที่สุด

 • ภาควิชาพืชสวน

  “นวัตกรรมพืชสวนสู่คุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน" 
  จัดแสดงผลิตภัณฑ์จากฝรั่งพันธุ์ใหม่ (ชมพูพิรุณ) กิ่งพันธุ์ฝรั่งพันธุ์ใหม่ (มินิพิรุณ) และ KU guard ต้นกล้าอ่อนงอก และ KU Microgreen Grow Kit ผลิตภัณฑ์ผักจาก plantfactory ต้นกล้ามะละกอพันธุ์แขกดำเกษตร และ เคยูโกล์ด ฟักทองและผลิตภัณฑ์แปรรูปจากฟักทอง มะพร้าวและหนังสือมะพร้าว น้ำหอม เฟิน...พืชงามไร้ดอก การปลูกและดูแลรักษาต้นผักกาดหอม กิ่งพันธุ์ เลม่อนและผลิตภัณฑ์แปรรูป ไม้ใบประดับ: sustainable green ชุดบ่มผลไม้ การแปรรูปทุเรียนและมะนาว (ผลิตภัณฑ์ไอศกรีม) การแสดงผลิตภัณฑ์ต้นแบบ จากงานวิจัยของภาควิชาพืชสวน

 • ศูนย์วิจัยและพัฒนาพืชผักเขตร้อน

  “กําแพงแสนแดนอนุรักษ์ สร้างพันธุ์ผักรับภาวะโลกรวน"
  จัดแสดงความหลากหลายของพันธุกรรมพืชผักและการอนุรักษ์เพื่อความยั่งยืน ตระการตาด้วยซุ้มพืชผักเลื้อยขนาดใหญ่ น้ำเต้าหลากสายพันธุ์ บวบหอม บวบงู ฟักทอง ฟักเขียว และมะระหลากชนิด พบกับพันธุ์พืชผักที่น่าสนใจและพืชผัก พันธุ์ใหม่ที่ปรับปรุงรับภาวะโลกรวนเพื่อความมั่นคงทางอาหาร ต้านทานศัตรูพืช ผลผลิตสูง (มะเขือเทศ, พริก, มะละกอ, กระเจี๊ยบแดง, กะเพรา ฯลฯ) ผักสวนครัว อุดมโภชนาการในรูปแบบ home garden และเทคโนโลยีการปลูกผักปลอดภัยใน ครัวเรือนจากศูนย์พืชผักโลก (World Vegetable Center) เลือกซื้อผลิตภัณฑ์จาก งานวิจัย เมล็ดพันธุ์ผักสวนครัวคุณภาพดี ต้นกล้าผักนานาพันธุ์ ผักกระถางราคา ย่อมเยา ผลผลิตผักสดปลอดภัย เช่น มะเขือเทศเชอรี่ ถั่วเหลืองฝักสด ถั่วงู กระเจี๊ยบแดง มุมถ่ายภาพสุดประทับใจตกแต่งด้วยพืชผักหลากชนิดทั้งนิทรรศการ

 • ภาควิชาพืชไร่นา

  "พืชไร่ร่วมลดโลกร้อน"
  การซื้อขายสิทธิในการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (carbon credit) ในแปลงพืชไร่นาของประเทศไทย: นําเสนอ แนวคิด กระบวนการ และขั้นตอนการซื้อขาย carbon credit ในแปลงเพาะปลูกทางการเกษตรในประเทศไทย เช่น ข้าวโพด อ้อย มันสําปะหลัง และ ยางพารา เพื่อช่วยลดโลกร้อน เพิ่มรายได้เสริมให้แก่เกษตรกรความร่วมมือกับกรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ประเทศไทย แสดงพันธุ์พืชทนร้อนและทนแล้ง ในพืชไร่เศรษฐกิจสายพันธุ์ใหม่ อาทิ ข้าวทนร้อน พันธุ์ “คิมหันต์” ข้าวโพดทนแล้ง หลังนา ข้าวฟ่างทนแล้ง พันธุ์ถั่วเขียวหลังนา ใช้น้ำน้อย เพื่อช่วยเกษตรกรใน สภาพที่ภูมิอากาศโลกแปรปรวน สู่ความยั่งยืน แนะนําหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิตเกษตรศาสตร์ สาขาพืชไร่ หลักสูตร มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต สาขาพืชไร่ และ สาขาปรับปรุงพันธุ์พืช

 • ภาควิชาโรคพืช

  “หมอพืชอัจฉริยะ : นวัตกรรมการวินิจฉัยโรคพืชสู่การจัดการที่ยั่งยืน" 
  นิทรรศการโรคพืชและการจัดการเทคโนโลยีการวินิจฉัยโรคพืชอย่างแม่นยํา "ไลน์บอกโรคข้าว" ชีวภัณฑ์ไตรโคเดอร์มา และบาซิลลัสควบคุมโรคพืช ชุดตรวจสอบไวรัสพืช การผลิตทางการเกษตรที่ดีและเหมาะสม (Good Agricultural Practices; GAP) แสดงผลงานวิจัยเกี่ยวกับเชื้อสาเหตุโรคและการควบคุมโรคของคณาจารย์ภาควิชาโรคพืช คลินิกสุขภาพพืช และให้คําปรึกษาปัญหาด้านโรคพืชฟรี โดยคณาจารย์ภาควิชาโรคพืช

 • ภาควิชาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร

  - นิทรรศการและสาธิตการใช้งานแอปพลิเคชันการเกษตร
  - รายการ Podcast ทางการเกษตร
  - นิทรรศการ และการสาธิตการถ่ายภาพผลิตภัณฑ์และสินค้าทางการเกษตร
  - นิทรรศการการยกระดับการพัฒนาวิสาหกิจชุมชน ภายใต้โมเดลเศรษฐกิจ BCG
  - การจําหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ชุมชน

 • ภาควิชาสัตวบาล

  “ฟาร์มโคเนื้ออินทรีย์”
  ได้รับมาตรฐานการผลิตโคเนื้ออินทรีย์จากกรมปศุสัตว์ โกษ 02 9000 73901 000008 ORGANIC) แห่งแรกของประเทศไทย ผู้บริโภคมั่นใจในคุณภาพของผลิตภัณฑ์ถึงความปลอดภัยทางอาหารและดีต่อสุขภาพของผู้บริโภค นิทรรศการ “หลักสูตรการศึกษาและกิจกรรมเสริมหลักสูตรของภาควิชาฯ" จัดทําป้ายแสดงกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ หลักสูตรของภาควิชาสัตวบาล โดยเฉพาะหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ โดยนําเสนอภาพกิจกรรมใน รายวิชาที่ส่งเสริมประสบการณ์ และทักษะทางด้านสัตวบาล ธุรกิจปศุสัตว์ที่นิสิตได้ปฏิบัติจริง เครือข่ายภาคเอกชนที่ร่วมมือกับภาควิชาในการรับนิสิตฝึกงาน นําเสนอกิจกรรมเสริมหลักสูตร อาทิ โครงการเสริมสร้างความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ ทางด้านสัตวบาล และกิจกรรมเสริมนอกหลักสูตร อาทิ โครงการจูงโคเพื่อการประกวดแบบสากล โครงการม้าที่จัดโดยนิสิต ของภาควิชา กิจกรรมตอบปัญหาที่เกี่ยวข้อง เปิดให้นักเรียนเยี่ยมชมงาน กิจกรรม "จําหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์แปรรูป ของภาควิชาฯ” ได้แก่ เนื้อโคอินทรีย์ (เนื้อสเต็ก เนื้อสไลด์) ไส้กรอกเนื้อ หมู ไก่ ในรูปแบบรมควัน สมุนไพร เยอรมัน โบโลญ่า และพริกไทยดํา และสินค้าพร้อมทาน ได้แก่ ชุดเนื้อย่าง ไส้กรอกย่าง และเบอร์เกอร์

 • สาขาเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร

  “ผลักดันเกษตรให้เติบโต ผ่านนวัตกรรมไบโอเทคโนโลยี”
  นิทรรศการการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชสาธิตการตัดเนื้อเยื่อพืชภายใต้สภาพปลอดเชื้อ โดยแบ่งเป็นรอบการสาธิต จํานวน 3 รอบต่อวัน ผู้ที่สนใจสามารถเข้าร่วม ฝึกปฏิบัติการตัดเนื้อเยื่อพืชได้ เวลา 11.00 น./14.00 น.และ 17.00 น. การแสดงหลักการ ความสําคัญ และการประยุกต์ใช้เทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชทางการเกษตร การใช้กล้องจุลทรรศน์ เพื่อตรวจสอบการเจริญเติบโตของเซลล์ ความรู้เกี่ยวกับองค์ประกอบของเซลล์พืชและเซลล์สัตว์ และความเชื่อมโยง กับเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร จำลองการใช้กล้องจุลทรรศน์แบบ compound microscope โดยมีกล้อง จุลทรรศน์ คู่มือการใช้งานอย่างง่าย และสไลด์ถาวรของเซลล์พืชและเซลล์สัตว์ กิจกรรมเล่นเกมส์ยิงปืน (ยิงกระดาษ ลิตมัส โดยใช้กระบอกฉีดน้ำที่เป็น กรด หรือ ด่าง) ตอบคําถามชิงรางวัล รับรางวัลเป็นต้นไม้

 • สถานีวิจัยสิทธิพรกฤษดากร

  การพัฒนาระบบกรีดยางพาราแบบใหม่เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต เพื่อรองรับการขาดแคลนแรงงานในภาวะราคายางพาราตกต่ํา แสดงพันธุ์มะขามป้อม พันธุ์เหลืองประเสริฐ มะขามป้อมพันธุ์ใหม่เพื่อการแปรรูป จําหน่ายผลิตภัณฑ์ งานผลงานวิจัย พันธุ์ไม้พื้นบ้านภาคใต้ จากสถานีวิจัยสิทธิพรกฤดากร

 • สถานีวิจัยกาญจนบุรี

  “การจัดการคุณภาพและมาตรฐานสินค้าเกษตร”
  นิทรรศการการขอรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ และมาตรฐาน GAP ใน ประเทศและสากล การเลี้ยงแหนแดง เมล็ดพันธุ์อินทรีย์ วัสดุและการเตรียมวัสดุปลูกพืช สัตว์เศรษฐกิจขนาดเล็ก จําหน่ายผลิตภัณฑ์แปรรูปจากงานวิจัย และพืชผลทางการเกษตร

 • โครงการจัดตั้งภาควิชานวัตกรรมอาหารปลอดภัย

  “นวัตกรรมอาหารจากผลิตผลทางการเกษตร”
  การจําหน่ายผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มสุขภาพจากวัตถุดิบธรรมชาติผสม ไฟเบอร์ (Fiber punch) 4 รสชาติใหม่ ได้แก่ น้ำฟักทองแครอทสับปะรดผสมไฟเบอร์ น้ำอัญชันมะนาวผสมไฟเบอร์ น้ำกระเจี๊ยบกุหลาบผสมไฟเบอร์ คอมบูชาหม่อนผสมไฟเบอร์ และชาสมุนไพร 

 • ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง

  “ดินเป็นพื้นฐานของชีวิต”
  จัดแสดงนิทรรศการดินแหล่งผลิตอาหารและยารักษาโรค ดินแหล่งที่อยู่อาศัย ดินแหล่งเครื่อง นุ่งห่ม สาธิตการตรวจวิเคราะห์คุณภาพทางด้านจุลชีววิทยา, คอมบูชา (Kombucha) ชาหมักเพื่อสุขภาพ, โยเกิร์ต (Yogurt) แหล่งจุลินทรีย์ดีเพื่อลําไส้, มหัศจรรย์แห่งสารพฤกษเคมีและการใช้ประโยชน์, เครื่องฟอกอากาศ-วิถีธรรมชาติ (Nature-based air purifier), “ไมโครพลาสติกและนาโนพลาสติก” ภัยจิ๋วที่อยู่รอบตัว, Seed for Life : Seed for Future, ถั่วฝักยาว ปลูกง่าย ได้ประโยชน์, คลอโรฟิลด์อยู่ไหน....ทําไมไม้ด่าง, เรื่องกล้วยกล้วยช่วยเกษตรกร, นานาพรรณไม้ประดับ การเพาะเลี้ยง เนื้อเยื่อไม้ดอกไม้ประดับ, ผักเชียงดา....เกิดมาเพื่อฆ่าเบาหวาน, “กระดูกไก่ดํา” สมุนไพรแก้ปวดปลอดภัย 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน

นิทรรศการงานวิจัยและนวัตกรรมด้านวิศวกรรมศาสตร์

ประสิทธิภาพการตะกรุยของล้อขับทางการเกษตร (Tractive Efficiency of Ground-Driven Wheel),ไถระเบิดดิน ดานแบบขาหน้าปรับความลึกอัตโนมัติ, การออกแบบและสร้างอุปกรณ์ใส่ปุ๋ยข้าวโพดหวานสําหรับหุ่นยนต์เครนสามมิติ, รถเข็นไฟฟ้าเพื่อการเกษตร, อุปกรณ์และระบบตัดสินใจให้น้ําชลประทานแบบอัตโนมัติ, การเทียบมาตรฐานเซนเซอร์วัด ความชื้นในดินชนิดคาปาซิทีฟต้นทุนต่ําสําหรับการให้น้ําชลประทานแบบแม่นยํา, การวิเคราะห์ปริมาณก๊าซเรือนกระจก คาร์บอนไดออกไซด์ มีเทน และไนตรัสออกไซด์ โดยเทคนิคก๊าซโครมาโทกราฟี, โครงการข้าวเกรียบไมโครเวฟ,โครงการ ไอศกรีมสลัด, โครงการคุกกี้กระชาย, โครงการหั่นผลไม้, งานอุโมงค์สําหรับระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน, ประชาสัมพันธ์ หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาและผลงานของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ภาควิชาวิศวกรรมโยธา, Al for Life, ประชาสัมพันธ์ หลักสูตรโยธา-โครงสร้างพื้นฐาน, การกระตุ้นต้นพืชทั้งเมืองหนาวและเมืองร้อนมูลค่าสูงให้เติบโตทนต่ออุณหภูมิและ แมลงในประเทศ, เครื่องผลิตถ่านไฮโดรชาร์, ไลน์บอกสําหรับตรวจสอบและพยากรณ์โรคของมันสําปะหลัง, ระบบไอโอที สําหรับการจัดการอาคาร, มหัศจรรย์ระบําดนตรี, KU Smart Mart Inventor, เครื่องมือช่วยในการจัดการข้อมูลและ สนับสนุนการตัดสินใจในการวางแผนการจัดเก็บวัตถุดิบ, นวัตกรรมและเครื่องจักรเพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์ BCG, ศูนย์ทดสอบประตู หน้าต่าง และระบบผนังกระจกสําหรับงานอาคาร, การพัฒนาระบบทําความเย็นภาชนะบรรจุน้ํานมโคดิบ, สถานีเก็บข้อมูลสภาพดินและอากาศสําหรับการวิเคราะห์สภาพอากาศแบบจุลภาคและเก็บรวบรวมข้อมูลสําหรับข้อมูลมหิตและการจัดการเกษตรแม่นยําในอนาคต, การออกแบบสร้างรถเก็บเกี่ยวมันสําปะหลังแบบขับเคลื่อนด้วยตัวเอง (Desinging and construction of self-propelled cassava combine harvester), เครื่องตัดข้อตาอ้อยด้วย ระบบกึ่งอัตโนมัติ (Semi-automatic Sugarcane-Bud Cutting Machine), การศึกษาการเจริญของรากที่สัมพันธ์ กับความชื้นในดินร่วมกับวิธีการใส่ปุ๋ยแบบฝังกลบและการออกแบบเครื่องฝังกลบปุ๋ยแบบติดตั้งท้ายรถแทรกเตอร์ขนาดเล็ก, การพัฒนาเครื่องมือสําหรับตัดกระดาษ อัดกลีบ และอุปกรณ์ในการเข้าช่อดอกสําหรับการผลิตดอกไม้จันทน์, การพัฒนาซองบังคับโคเพื่อการแต่งกีบควบคุมการทําางานด้วยระบบไฟฟ้า, คลีนิคเทคโนโลยีและนวัตกรรม

คณะสัตวแพทยศาสตร์

นิทรรศการ “ทศวรรษที่ 7 คณะสัตวแพทยศาสตร์ เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของคน สัตว์ และสิ่งแวดล้อม”

บอกเล่าเรื่องราวภารกิจของคณะ (การศึกษา วิจัย งานบริการวิชาการ) โดยจะนําเสนอในรูปแบบ Infographic, clip video presentation คณะสัตวแพทย์-โรงพยาบาล 5 แห่ง-หน่วยงานชันสูตร 2 แห่ง

การได้รับรองมาตรฐานทางห้องปฏิบัติการ กระบวนการในการรักษา (นําเสนอในรูปแบบวิดีทัศน์) กระบวนการที่ สร้างความเชื่อมั่นในการรับบริการจากหน่วยงาน คณะสัตวแพทยศาสตร์ ทั้งทางด้านหลักสูตร การเรียน การสอน (AVBC-รูปแบบ วิธีการสอนที่เน้นการฝึกทักษะปฏิบัติ และการประเมินผลเพื่อพัฒนาผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง) งานวิจัยและบริการวิชาการ

กิจกรรมที่มีปฏิสัมพันธ์ โดยจะเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สาธิต และผู้เข้าชมมีส่วนร่วม (การศึกษา วิจัย บริการ วิชาการ) การเรียน การสอน ของคณะสัตวแพทย์ -model-simulation-activities “กว่าจะเป็นคุณหมอ”, คุณหมอ ศัลยกรรม-การใส่ชุดผ่าตัด รถผ่าตัดทําหมันเคลื่อนที่ สุนัขปลอม นอนหงาย ผ่าตัด ชุดเย็บ, คุณหมอของปศุสัตว์-โคนม การตรวจภาวะเต้านมอักเสบ (mastitis) (โมเดลเต้านม การรีดนม การตรวจคุณภาพน้ํานม CMT), คุณหมอนักวิจัย-พัฒนา ชุดทดสอบเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต (ตรวจวินิจฉัย รักษา ป้องกัน), โรงพยาบาลสัตว์-การให้บริการทางวิชาการ การให้ความรู้/เสวนาถึงปัญหาสุขภาพสัตว์/วิธีการดูแล/แลกเปลี่ยนเรียนรู้ .พฤติกรรม วิธีการดูแลสัตว์เลี้ยง (สุนัข แมว สัตว์พิเศษ), ทีมงานวิจัยนกล่าเหยื่อ โดย อ.ไชยยันต์ เกสรดอกบัว, ถอดบทเรียนสืบเนื่องจากกิจกรรมเพื่อสังคม:
1 โครงการ 1 ส่วนงาน-Happy University market place ได้แก่ กิจกรรมเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เทคนิคในการดูแล สัตว์เลี้ยงการสาธิตและร่วมทําสิ่งประดิษฐ์ปลอกคอสําหรับสัตว์เลี้ยงแสนรัก ขนมสุขภาพสําหรับผู้รักสุขภาพ และเจ้าโฮ่ง โฮ่ง อาหารพรีเมียมสําหรับแมวเหมียว และร่วมทําขนมแมวเลีย 

คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา

กิจกรรม OPEN HOUSE 2023 การประกวดออกกําลังกายประกอบดนตรีเพื่อสุขภาพครั้งที่ 13 : 13th KUSS Dance Contest, กิจกรรม KUSS Challenge 2023, การแข่งขัน "กีฬาเพาะกายและฟิตเนสอุดมศึกษา ชิงแชมป์ประเทศไทย", โครงการประชุมและสัมมนาวิชาการ สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ และกีฬา เนื่องในงานเกษตรกําแพงแสน

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์

นิทรรศการด้านศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ประชาสัมพันธ์หลักสูตรคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก และนำเสนอผลงานนิสิต แก้ไขเป็น นิทรรศการด้านศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ประชาสัมพันธ์หลักสูตรคณะศิลปะศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก และนำเสนอผลงานวิชาการ

คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์

นิทรรศการนวัตกรรมทางการศึกษา, นวัตกรรมทางทดสอบ สมรรถภาพทางกาย และการออกร้านค้าของนิสิต ณ ลานคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์

สถานีวิจัยประมงกําแพงแสนคณะประมง

จัดแสดงนิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับความหลากหลายทาง ชีวภาพของปลาและสัตว์น้ําบางชนิดที่เก็บรักษาไว้ในพิพิธภัณฑ์ ธรรมชาติวิทยาประมง คณะประมง ในรูปแบบของตัวอย่างดอง โดยใช้สารเคมี ตัวอย่างสตัฟฟ์ และโครงสร้างกระดูกทั้งตัว จัดแสดงและสาธิตวิธีการเก็บรักษาตัวอย่างสัตว์น้ําด้วยวิธีการ ดองด้วยสารเคมี และการดองใส นอกจากนี้ยังจัดมีกิจกรรม การเรียนรู้และฝึกปฏิบัติการถ่ายภาพสัตว์น้ําเพื่อใช้ในงาน วิทยาศาสตร์และการให้ความรู้ในการจัดจําแนกชนิดสัตว์น้ํา เบื้องต้นแก่ผู้ที่สนใจอีกด้วย

คณะอุตสาหกรรมบริการ

นิทรรศการเปิดโลกอุตสาหกรรมบริการ Open House คณะอุตสาหกรรมบริการ และนําเสนอผลงานของนิสิต

สำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรการเรียนรู้

นิทรรศการ “ส่งเสริมความรู้สู่ชุมชน” ตั้งแต่เวลา 09.00-15.30 น. ณ สํานักงานบริหารจัดการทรัพยากรการเรียนรู้ (หอสมุดกําแพงแสน) ซึ่งมีรายละเอียดการจัดกิจกรรม ดังนี้ กิจกรรมให้ความรู้เรื่อง “การลดและการชดเชยการปล่อย ก๊าซเรือนกระจก", นิทรรศการ “ภาพเก่า....เล่าอดีต”พบอาจารย์บ้วน...ชวนกันคุย (ผศ.อดิศักดิ์ บ้วนกียาพันธุ์) ตําานานการจัดงานเกษตร ถาม – ตอบ ปัญหาการเกษตร ในวันพฤหัสบดีที่ 7 ธันวาคม 2566 เวลา 13.00-15.00 น. กิจกรรมเข้าชมหอประวัติ มก.กพส.แจกบัตรเข้าชมฟรี ในวันที่ 1, 4, 6, 7, 8 ธันวาคม 2566 ในเวลา 10.00 น.และ 14.00 น., กิจกรรม “KU Green@เกษตรกําแพงแสน” ถ่ายทอดความรู้การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่งเสริม คุณภาพสิ่งแวดล้อม อบรมการคัดแยกขยะ อบรมการจัดทําถังขยะ การประดิษฐ์กระเป๋ารักษ์โลก

ศูนย์วิทยาศาสตร์ข้าว

นิทรรศการวิชาการด้านข้าวพันธุ์พิเศษของศูนย์วิทยาศาสตร์ข้าว และสวทช. จําหน่ายสินค้าข้าวจากชุมชนต่างๆ, งาน แสดงนิทรรศการศิลปะบนผืนนา, งานแสดงข้าวพันธุ์ใหม่ที่รองรับสภาวะโลกรวน, การสูบน้ําเข้านาด้วยพลังงานแสง อาทิตย์, การจัดการน้ําในนาข้าวแบบเปียกสลับแห้ง, การใช้เครื่องตรวจจับก๊าซที่ปลดปล่อยออกมาจากการท่านา, ร้านจําหน่ายสินค้าจากชุมชนโครงการ Riceberry valley

กล้วยไม้ Expo เกษตรกำแพงแสน ครั้งที่ 13

บริเวณริมสระพระพิรุณ ฝั่งคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ การจัดสวนโดยใช้กล้วยไม้ ผสมผสานกับเฟิร์นประดับ หลากหลายสายพันธุ์ ในรูปแบบสวนกล้วยไม้แนวตั้ง สวนกล้วยไม้กลุ่ม และการจัดสวนกล้วยไม้ประกอบต้นไม้ใหญ่ใน ธรรมชาติ ทุกสวนจัดโดยนักจัดสวนมืออาชีพที่ได้แสดงผลงานในงานต่างๆ ผู้ชมสามารถถ่ายรูปเพื่อเก็บความสวยงาม ของสวนกล้วยไม้เหล่านี้เป็นที่ระลึกได้ และการประกวดกล้วยไม้ เป็นกิจกรรมที่เข้าชมฟรีตลอดงานเกษตร

งานมหกรรมแทรกเตอร์และเครื่องจักรกลการเกษตรไทย ประจําปี 2566
Thailand Tractor and Agri-Machinery Show 2023

งานมหกรรมแทรกเตอร์และเครื่องจักรกลการเกษตรไทย ประจำปี 2566 จัดโดยความร่วมมือระหว่างสภาอุตสาหกรรม แห่งประเทศไทย (ฝ่ายเครื่องจักรกลการเกษตร) กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ และมหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ (ภาควิชาเกษตรกลวิธาน คณะเกษตร กำแพงแสน) เป็นการจัดแสดงนิทรรศการ การสาธิต แสดงสินค้า ด้านเครื่องจักรกลและอุปกรณ์ทางการเกษตร และการสัมมนาทางวิชาการ ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในภูมิภาค รวมทั้งได้จัดการ เจรจาธุรกิจการค้า กับผู้ประกอบการและผู้นำเข้าสินค้าเครื่องจักรกลการเกษตรจากต่างประเทศ ซึ่งในงานท่านจะได้พบกับ การจัดแสดงสินค้าเครื่องจักรกลการเกษตร เช่น รถแทรกเตอร์และเครื่องต้นกำลังทางการเกษตร รวมทั้งอุปกรณ์ทาง ด้านการเกษตรอื่น ๆ จากบริษัทชั้นนำของประเทศไทยกว่า 50 บริษัท การสาธิตเครื่องจักรกลและนวัตกรรมเกษตรในการ ผลิตพืชเศรษฐกิจที่สำคัญๆ การจัดแสดงนวัตกรรมด้าน SMART FARM การสาธิตการใช้งานและหลักการทำงานของ ระบบโซลาร์ฟาร์มเพื่อการเกษตร การสัมมนาทางวิชาการ และหัวข้ออื่น ๆ ที่น่าสนใจ บนพื้นที่จัดแสดงมากกว่า 5,000 ตารางเมตร

นิทรรศการการเรียนการสอน ผลงานการวิจัยและนวัตกรรมของนิสิต และคณาจารย์ ภาควิชาเกษตรกลวิธาน คณะเกษตร กำแพงแสน ประกอบด้วยการจัดแสดงนวัตกรรมด้าน SMART FARM และหุ่นยนต์ที่ใช้ในการเกษตร เช่น การควบคุม ระบบการให้น้ำพืชสมัยใหม่ผ่านสมาร์ทโฟน อากาศยานไร้คนขับด้านการเกษตร รถแทรกเตอร์อัจฉริยะระบบ ไฮบริด ระบบการให้น้ำพืชสมัยใหม่ โซล่าร์ฟาร์ม เพื่อการเกษตร เป็นต้น การจัดแสดงสินค้าเครื่องจักรกลการเกษตรและ อุปกรณ์เครื่องมือทางการเกษตร เช่น รถแทรกเตอร์ อุปกรณ์ต่อพ่วง ระบบการให้น้ำพืช ระบบโซล่าเซลล์ อากาศยานไร้ คนขับเพื่อการเกษตร และเทคโนโลยีทางการเกษตรต่าง ๆ อีกมากมาย การ Live สด ภายในบริเวณการจัดงานมหกรรม แทรกเตอร์และเครื่องเครื่องจักรกลการเกษตรและผลิตภัณฑ์ภายในงานผ่านช่องทางออนไลน์

การสัมมนาวิชาการ ณ ห้องสัมมนา อาคารปฏิบัติการเครื่องจักรกลและเมคคาทรอนิกส์เกษตร ประกอบด้วยหัวข้อ “Carbon Credit กับภาคการเกษตรไทยจะสร้างมูลค่าเพิ่มอย่างไร” ณ ภาควิชาเกษตรกลวิธาน คณะเกษตร กำแพงแสน เป็นการบรรยายและเสวนาทางวิชาการในการปรับตัวภาคการเกษตรกับแนวโน้มการผลิตทางการเกษตรที่ต้องให้ความ สำคัญกับประเด็นของการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและคาร์บอนเครดิต,“อนาคตเกษตรไทยในบริบทของนโยบาย BCG” ณ ภาควิชาเกษตรกลวิธาน คณะเกษตร กำแพงแสน เป็นการบรรยายและเสวนาทางวิชาการในการปรับตัวภาคการเกษตร กับแนวโน้มการผลิตทางการเกษตรที่ต้องให้ความสำคัญกับประเด็นของการผลิตที่ต้องคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม การเปลี่ยนแปลง ของสภาพภูมิอากาศโลก ปัญหาการกีดกันทางการค้าสินค้าเกษตร การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

การสาธิตเครื่องจักรกลเกษตรในการผลิตและการจัดการผลผลิตพืชเศรษฐกิจที่สำคัญๆ และการทำการเกษตรแบบ แปลงใหญ่ เช่น ข้าว อ้อย มันสำปะหลัง ข้าวโพด เป็นต้น (การสาธิตขึ้นอยู่กับคำขอของเกษตรกร/ผู้สนใจ) สาธิตการใช้ งานเครื่องจักรกลและนวัตกรรมเกษตรในการผลิตและการจัดการผลผลิตพืชเศรษฐกิจที่สำคัญๆ และการทำการเกษตร แบบแปลงใหญ่ เช่น ข้าว อ้อย มันสำปะหลัง ข้าวโพด เป็นต้น ประกอบด้วยแทรกเตอร์และเครื่องต้นกำลัง เครื่องจักรกล เกษตรในการเตรียมดิน เครื่องจักรกลเกษตรในการปลูกพืชและหยอดเมล็ดพันธุ์ เครื่องจักรกลเกษตรในการดูแลรักษา พืช เช่น เครื่องมือกำจัดวัชพืช เครื่องมือฉีดพ่นสารเคมีกำจัดศัตรูพืช เครื่องจักรกลการเกษตรในการเก็บเกี่ยวผลผลิต และแปรสภาพผลผลิตเกษตร

กิจกรรมส่งเสริมการธุรกิจการส่งออกสินค้าเครื่องจักรกลเกษตรและอุปกรณ์ เช่น การให้คำแนะนำปรึกษาด้านการ ผลิต การใช้งาน การจำหน่าย การนำเข้าสินค้าเครื่องจักรกลเกษตรไทย ไปยังตลาดต่างประเทศ ทั้งในภูมิภาคอาเซียน และแอฟริกา (Business Matching) การแถลงข่าวความสำเร็จในการผลิตและจำหน่ายสินค้าเครื่องจักรกลเกษตรไทย โดยสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กลุ่มเครื่องจักรกลเกษตรไทย) การจัดหลักสูตรการฝึกอบรมให้กับข้าราชการและ นักวิชาการทั้งในและต่างชาติ

งานเกษตรกำแพงแสน ครั้งที่ 26
เกษตรศาสตร์ กำแพงแสน ดินแดนแห่งนวัตกรรม มุ่งพัฒนาเกษตรไทย สู่เกษตรแนวใหม่ที่ยั่งยืน
วันที่ 1-11 ธันวาคม 2566


© Kasetsart University Kamphaeng Saen Campus
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน