คณะเกษตร กำแพงแสน

“เกษตรสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อสังคมไทย”

จัดแสดงนิทรรศการแสดงความรู้ด้านการเกษตรสมัยใหม่ในการเกษตรปัจจุบัน ได้แก่ 

การใช้โดรนเพื่อการเกษตร และการสาธิตการบิน โดรนเพื่อการเกษตร เพื่อสนับสนุนแนวคิดของการใช้โดรน และการใช้เพื่อการฉีดพ่นสารข้อคิดในการใช้โดรน และจัดสาธิตการบินโดรนทางการเกษตร

การใช้ไฟประดิษฐ์สำหรับการผลิตทางการเกษตร การกระตุ้นสภาพการผลิตของพืช การนำเสนอข้อมูลของหลอดไฟ ย่านกำลังไฟที่ใช้ และการเสนอแนวคิดการปรับใช้ไฟประดิษฐ์

มุมมองของการทำฟาร์มผลิตพืชด้วยแนวคิด BCG เพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในการผลิต และส่งเสริมการพัฒนาแบบยั่งยืน

กิจกรรม Apirom Avenue (อภิรมย์ อะเวนิว) ตลอดแนวถนนไปจนถึงแปลงนาสาธิตการปลูกข้าวสรรพสีคณะเกษตร กำแพงแสน

กิจกรรมการเดินรถแทรกเตอร์พ่วงในกิจกรรม Apirom Avenue (อภิรมย์ อะเวนิว)

 • ภาควิชากีฏวิทยา

  “นิทรรศการ โลกของแมลง” การจัดแสดงตัวอย่างแมลงประเภทต่าง อาทิ แมลงศัตรูพืช (Insect pest) แมลงผสมเกสร (Insect pollinators) แมลงที่เป็นประโยชน์ (Bene ficial insects) แมลงอนุรักษ์ (Conserva tion insects) ผีเสื้อกลางวัน (Butterflies) ผีเสื้อกลางคืน (Moths) (Beetles ) จัดแสดงตัวอย่างแมลงจริง และจำหน่ายแมลง เพื่อการศึกษาชีววิทยาและเจริญเติบโตของแมลง (ตั๊กแตน กิ่งไม้)

  แมลงศัตรูธรรมชาติและเชื้อราที่ใช้ ควบคุมแมลงศัตรูพืชทางเศรษฐกิจ โดยศูนย์ วิจัยควบคุมศัตรูพืชโดยชีวินทรีย์แห่งชาติ รายละเอียด : จัดแสดงผลงานวิจัย โปสเตอร์ วีดีโอและจำหน่ายแมลงศัตรูธรรมชาติใช้ควบคุมแมลงศัตรูพืชทางเศรษฐกิจ แมลงตัว ห้ำ ตัวเบียน เชื้อจุลินทรีย์ใช้ควบคุมแมลงศัตรูพืชทางเศรษฐกิจ เชื้อราขาวบิวเวอร์เรีย เชื้อราเขียวเมตาไรเซียม การเลี้ยงชันโรงเพื่อ ใช้ประโยชน์เป็นแมลงช่วยผสมเกสรในแปลงเกษตร

 • ภาควิชาเกษตรกลวิธาน

  “มหกรรมแทรกเตอร์และเครื่องจักรกลการ เกษตรไทย ประจำปี 2565” นิทรรศการผลงานการวิจัยและนวัตกรรมของ ภาควิชา, นิทรรศการจัดแสดงเครื่องจักรกล และนวัตกรรมเพื่อการเกษตร, เทคโนโลยี SMART FARM แสดงนวัตกรรมด้าน SMART FARM และหุ่นยนต์ที่ใช้ใน

  การเกษตร เช่น การควบคุมระบบการให้น้ำ พืชสมัยใหม่ผ่านสมาร์ทโฟน อากาศยานไร้ คนขับด้านการเกษตร รถแทรกเตอร์อัจฉริยะ ระบบไฮบริด

 • ภาควิชาปฐพีวิทยา

  "More than Soil" อาหาร ก่อกำเนิด เกิด จากดิน รู้จักดิน, การใช้ข้อมูลจากการวิเคราะห์ ดินเพื่อการผลิตพืชการใช้ปุ๋ยแบบผสมผสาน ในยุคปุ๋ยแพง, รู้จักปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยชีวภาพ ปุ๋ยเคมี, บริการรับวิเคราะห์ตัวอย่างดินเบื้องต้น ตรวจสอบธาตุอาหาร N, P, K ในดิน, ความ เป็นกรด-ด่าง (pH) ของดิน, ค่าความเค็ม ของดิน พร้อมให้คำแนะนำ

 • ภาควิชาพืชสวน

  “นวัตกรรมพืชสวน สู่สุขภาวะคนไทย” ฝรั่ง พันธุ์ใหม่ (มินิพิรุณ), มะละกอพันธุ์ใหม่ (KU-Gold), การตรวจเพศมะละกอ, แคคตัส, ฟักทอง, สับปะรด, มะพร้าว, เฟิร์น, ต้นกล้า อ่อนงอก, การปลูกและดูแลรักษาต้นผักกาด หอม, เมล่อน , การยกยอดต้นฟิโลเดนดรอน, การออกขวด (acclimation) ไม้ใบประดับ (ด่าง), DIY กะบะพ่นหมอกสำหรับงานปักชำ และอนุบาลกล้าไม้, ประโยชน์ของเลม่อนและ การนำไปใช้, ชุดบ่มผลไม้, การแสดงผลิต ภัณฑ์ต้นแบบจากงานวิจัยของภาควิชา พืชสวน

 • ศูนย์วิจัยและพัฒนาพืชผักเขตร้อน

  “นวัตกรรมพืชสวน สู่สุขภาวะคนไทย” อุโมงค์ผักนานาพันธุ์ เช่น น้ำเต้า มะระ บวบงู ฟักทอง บวบหอม บวบเหลี่ยม, ผักพันธุ์ใหม่ หลากหลายพันธุ์ ต้านทานโรค ให้ผลผลิตสูง เช่น มะเขือเทศ พริก กระเจี๊ยบแดง, ชิมผัก โขมอบชีส ผักธรรมดา คุณค่าทางอาหารสูง, นิทรรศการ ศูนย์พืชผักโลก ประกอบด้วย IPM ในพืชตระกูลถั่ว คอนโดแมลง การ เปลี่ยนยอดพันธุ์ดี ด้วยวิธี Grafting ในพืชตระกูลแตงและมะเขือ การจัดแสดงรูปแบบ ต่าง ๆ ในการทำสวนครัว ผักกระถาง สวน ผักแนวตั้ง เป็นต้น, ความหลายหลายทางพันธุกรรมของพืชตระกูลแตง, ช้อปปิ้งเมล็ดพันธุ์ผัก กล้าผักนานาพันธุ์ ผักกระถาง มูลไส้เดือน, ช้อบปิ้งผักปลอดภัย เช่น มะเขือเทศ เชอรี่ ถั่วงู ถั่วเหลืองฝักสด กระเจี๊ยบแดง, มุมเก็บภาพสวยๆ กาลครั้งหนึ่ง

 • ภาควิชาพืชไร่นา

  ข้าวญี่ปุ่นโภชนาการสูง, ข้าวหอมทนร้อน, ถั่วเขียวเมล็ดโต KUML, อ้อยพันธุ์กำแพงแสน, The white cloud มะพร้าวกะทิน้ำหอมพันธุ์ ใหม่ และข้าวโพดเลี้ยงสัตว์

 • ภาควิชาโรคพืช
  “นวัตกรรมเกษตรไทย เพื่อสุขภาวะคนไทย ใส่ใจสุขภาพพืช ” เทคโนโลยีการวินิจฉัย โรคพืชอย่างแม่นยำ"ไลน์บอทโรคข้าว", ชีวภัณฑ์ไตรโคเดอร์มาและบาซิลลัสควบคุม โรคพืช, ชุดตรวจสอบไวรัสพืช, การผลิต ทางการเกษตรที่ดีและเหมาะสม (Good Agricultural Practices; GAP), ผลงาน วิจัยเกี่ยวกับเชื้อสาเหตุโรคและการควบคุม โรคของคณาจารย์ภาควิชาโรคพืช, การ จำหน่ายผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์จากนิสิต ภาควิชาโรคพืช, ชีวภัณฑ์ควบคุมโรคพืช และหนังสือด้านโรคพืช คลินิกสุขภาพพืช รับปรึกษาปัญหาด้านโรคพืชฟรี โดยคณาจารย์ภาควิชาโรคพืช
 • ภาควิชาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร
  ผลงานนิสิต Digital Literacy เป็น e-book นำเสนอเนื้อหาความรู้และทักษะ การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลสำหรับเกษตรกร และผู้สูงวัยที่จำเป็นในการดำรงชีวิตใน ปัจจุบัน, แอปพลิเคชั่นกับการส่ง เสริมเกษตร เป็นการนำเสนอสาระความรู้ ด้านแอปพลิเคชั่นที่จำเป็นกับการส่งเสริมการเกษตร ที่จะช่วยส่งเสริมและสนับสนุนเกษตรกรในการวางแผนและจัดการด้าน การผลิตมาตรฐานสินค้า การตลาด และ ตรวจสอบราคาสินค้า อาหารแห่งอนาคต (Future food) สร้างความยั่งยืนเป็น เทรนด์ในอุตสาหกรรมอาหารที่กำลังมา แรง และถูกพูดถึงอย่างแพร่หลาย เพื่อให้ อาหารการกินในจานมีส่วนช่วยสร้างความ ยั่งยืนในวันที่โลกถึงจุดเปลี่ยนตอบโจทย์ ความมั่นคงและยั่งยืนด้านอาหารของโลก, สื่อรายการโทรทัศน์ทางการเกษตร (เกษตร อภิรมย์ออนแอร์) นำเสนอสาระความรู้ทางการเกษตรสำหรับเกษตรกรและผู้ สนใจทั่วไป, กิจกรรมการจำหน่ายสินค้า และผลิตภัณฑ์ชุมชน เป็นสินค้าและผลิตภัณฑ์ที่ภาควิชาได้มีส่วนร่วมในการ ส่งเสริมและพัฒนาทางวิชาการร่วมกับชุมชน ในพื้นที่เป็นสินค้า ผลิตภัณฑ์และผลผลิตทางการเกษตรในชุมชนเครือข่าย
 • ภาควิชาสัตวบาล

  From original produced to functional products “เนื้อ นม ไข่ – ใส่ใจสุขภาพ”, “สารเสริมและวัตถุดิบทางเลือกใหม่ในอุต สาหกรรมการผลิตปศุสัตว์”

  สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร “ท่องโลกกว้างอวกาศใต้น้ำ” กิจกรรมเรียน รู้จากกล้องจุลทรรศน์ ศึกษาจุลินทรีย์ในนม เปรี้ยว ศึกษาจุลินทรีย์ในโยเกิร์ต ศึกษาจุลินทรีย์ในน้ำส้มสายชู, กิจกรรมเพาะ เลี้ยงเนื้อเยื่อพืชแสดงตัวอย่างต้นพืชที่ได้ จากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช, แมงกะพรุน เรืองแสงศึกษายีนเรืองแสงของแมงกะพรุน, กิจกรรมสันทนาการ เล่นเกมส์ตอบคำถาม แจกของที่ระลึก

  สถานีวิจัยสิทธิพรกฤษดากร มะขามป้อมพันธุ์เหลืองประเสริฐ มะขามป้อม พันธุ์ใหม่เพื่อการแปรรูป, ระบบการกรีดยางพาราแบบใหม่ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ การผลิต เพื่อรองรับการขาดแคลนแรงงาน และในภาวะราคายางพาราตกต่ำ, "Long- term experiment on the effect of fertilizer on performances of a rub ber plantation"

  สถานีวิจัยกาญจนบุรี มะม่วงพันธุ์ดี เพื่อจัดแสดงนิทรรศการพันธุ์ มะม่วงสายพันธุ์ชนิดต่างๆ รวบรวมพันธุ์ มะม่วงมากกว่า 20 สายพันธุ์ Mango of siam เพื่อแสดงและจัดจำหน่าย ตลอด จนการพัฒนาคุณภาพสินค้าให้ได้มาตรฐาน

 • โครงการจัดตั้งภาควิชานวัตกรรมอาหารปลอดภัย
  นวัตกรรมเกษตรและอาหาร เพื่อสุขภาพที่ดีอย่างยั่งยืน การจัดนิทรรศการภาย ในเต็นท์วิชาการ “นวัตกรรมเกษตรและอาหารปลอดภัย เพื่อคนไทยสุขภาพดี”, ประชาสัมพันธ์โครงการจัดตั้งภาควิชานวัตกรรมอาหารปลอดภัย, ให้ความรู้และ ให้คำปรึกษา ด้านมาตรฐานการผลิตตลอดห่วงโซ่การผลิตและแปรรูป ให้ความ รู้และคำปรึกษาในการเพิ่มมูลค่าและแปรรูปผลิตผลการเกษตร, จัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากการวิจัยของโครงการและเครือข่าย เช่น อาเมะสาเก เทมเป้ คุ้กกี้จากจิ้งหรีดผง ชาไข่มุกจากจิ้งหรีด ชาเกสรบัวหลวงกาแฟน้ำอ้อยอินทรีย์ ฯลฯ กิจกรรม “Open house ระบบ GMP กลุ่มอาคารแปรรูปสินค้าเกษตรและ อาหาร สำหรับผู้ประกอบการ”ณ กลุ่มอาคารแปรรูปสินค้าเกษตรและอาหาร Open house ในวันที่ 1-10 ธ.ค. 65 วันละ 2 รอบ ช่วงเช้า 10.00-11.00 น. และช่วงบ่าย 15.00-16.00 น. สามารถติดต่อลงทะเบียนล่วงหน้าได้ที่ โทร.0961 472 691
 • ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง
  “ลีฟวิ่งโนเวชั่น” นวัตกรรมงานวิจัยเพื่อสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตวิถีใหม่ (New Normal), รีบูทสุขภาพด้วย Herbal Therapy, “น้ำมันหอมระเหย” ความหอมที่พรั่งพร้อมคุณประโยชน์, “พญายอ” จากกรรมวิธีการสกัดสู่ผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์, "Color of leaves" สีสันแห่งใบไม้สู่ลายพิมพ์ การพึ่งตนเองในภาวะปุ๋ยแพง เป็นปุ๋ยอินทรีย์และปุ๋ยเคมีได้อย่างไร ทำปุ๋ยอินทรีย์ใช้เอง ไม่ยากอย่างที่คิดแบบไม่กลับกองและแนวตั้ง ลดต้นทุนด้วยการผสมปุ๋ยเคมีใช้ เองตามค่าวิเคราะห์ดิน, เล่าเรื่องเมล็ดพันธุ์, การตรวจวิเคราะห์คุณภาพทาง ด้านจุลชีววิทยา, จุลินทรีย์ เพื่อนที่แสนดีของพืช, จุลินทรีย์ เพื่อนที่แสนดีของ คน, ความหลากหลายของพรรณไม้ด่าง, การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชสกุลโคโลคาเซีย (Colocasia), ความหลากหลายของสายพันธุ์กล้วย, ถังน้ำหมักชีวภาพ แบบกวนผสมอัตโนมัติการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ บริเวณสระพระพิรุณ : ชาจิง จูฉ่าย ชารางจืด และชาอัญชัน แครกเกอร์กระชาย สเปรย์แอลกอฮอล์ กระชาย ผงพร้อมชงดื่ม ฟ้าทะลายโจร เมล็ดพันธุ์ถั่วเขียว ถั่วฝักยาว ถั่วพร้า ต้นกล้า กล้วยพันธุ์ ต้นไม้หอมและอื่นๆ ต้นไม้ดอกไม้ประดับชนิดต่างๆ ผลิตภัณฑ์จาก งานวิจัยต่างๆ เช่น ข้าวเคลือบสมุนไพร ต้นไม้จากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อและอื่นๆ วัสดุปลูก ผลิตภัณฑและอาหารจากงานวิจัยและบริการวิชาการ

คณะวิศวกรรมศาสตร์กำแพงแสน

บัตรตรวจความชื้นข้าวเปลือก, เครื่องวัดความชื้นไม้ยาง พารา แบบพกพาด้วยสเปกโทรสโกปีอินฟราเรดย่านใกล้ แสดงผลเรียลไทม์บนสมาร์ทโฟน, โปรแกรมประมาณการ แรงฉุดลากไถระเบิดดินดานและขนาด รถแทรกเตอร์ที่ต้อง ใช้, หัวจ่ายน้ำชลประทาน 1 และให้คำปรึกษาในการออก แบบใช้งานแบบอเนกประสงค์, รดน้ำ (ต้นไม้) ยังไงเมื่อ ไม่อยู่บ้าน, แอปพลิเคชั่นการรายงานสถานการณ์น้ำแบบ มีส่วนร่วม SWOC PR (Smart Water Operation Center), การเพิ่มความกรอบของผลิตภัณฑ์โดยการปรับ สภาพเบื้องต้นด้วยเทคนิคอัลตราโซนิก, การศึกษาและ พัฒนากระบวนการผลิตกระเทียมดำ, วิศวกรรมแปรรูป อาหารเพื่อความยั่งยืน โดยภาควิชาวิศวกรรมการอาหาร, การวิเคราะห์ความมั่นคงของลาดดินด้วยปัจจัยที่ไม่คงที่,

การประยุกต์ใช้ของเหลือจากอุตสาหกรรมน้ำตาลในงานคอนกรีต, IoT ในงานวิศวกรรม (Internet of Things in Engineering), วัสดุก่อสร้างรักษ์โลก (Environmen tally friendly building materals), ประชาสัมพันธ์หลักสูตร ใหม่ วิิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรม โยธา-โครงสร้างพื้นฐาน 15.เครื่องนับลูกปลาโดยโดยใช้ AI, พาหนะฟื้นฟูการเดินสำหรับผู้สูงอายุ, ระบบขับไล่สัตว์ พาหะนำโรคในสถานที่ประกอบอาหารด้วยละอองสาร อินทรีย์ EM เคลื่อนที่ในระดับโมเมนตัมต่ำ, ระบบวิเคราะห์ และทำนายความเสียหายเครื่องจักรหมุนด้วยการวัดการสะเทือนและ AI, ระบบโซล่าเซลล์ออนกริดและระบบควบคุมอัตโนมัติ, แอปพลิเคชั่นเพื่อการจัดการฟาร์มโคนมระดับ ฝูง, ไลน์บอทสำหรับตรวจสอบและพยากรณ์โรคของมันสำปะหลัง, เว็บแอปสนับสนุนการยกระดับคุณภาพชีวิต ของเกษตรกรผู้ปลูกข้าวเหนียวในประเทศไทย, รูปแบบ ตรวจสอบแผ่นลายวงจรอิเล็กทรอนิกส์แบบอัตโนมัติด้วย โครงข่ายประสาทเทียม, แบบจำลองการสำรวจกระแสจราจรด้วย IoT, ปั้นสมาร์ท โชห่วยด้วยแอปมือถือ วิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน, การ ผลิตไฮโดรเจน เพื่อสาธิตการทำงานของเซลล์เชื้อเพลิง (Water Electrolysis to Produce Hydrogen for Fuel Cell-A Lab Scale Demonstration), กระบวนการผลิต ไบโอชาร์จากซังข้าวโพด เหลือทิ้งที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม, การทดสอบผนังกระจก (Curtain Wall) ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมผนังกระจก มอก.ใหม่, วิศวรัก บ้านเกิด งาน ENG-KPS Education fair’2022 วันที่ 5 – 7 ธันวาคม 2565 ณ อาคาร 9 ชั้น 1 คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน

คณะสัตวแพทยศาสตร์

นิทรรศการโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้า น้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี สระพระพิรุณ, โครงการ ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า (รับจอง ฉีดวัคซีน จำนวน 200 ตัว) โรงพยาบาล สัตว์ มก.กำแพงแสน, เปิดโลกทัศน์สัตวแพทย์ “น้อมนำศาสตร์แห่งแผ่นดิน สู่คุณภาพชีวิตที่ดีของสัตว์ คน และสิ่ง แวดล้อม” 8-9 ธันวาคม 2565 เวลา 09.00-14.00 น. ณ อาคารเรียนและปฏิบัติ การคลินิกศึกษาทางสัตวแพทย์ (อาคาร B)

คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา

นิทรรศการด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพและ การกีฬา “การประยุกต์ใช้ Ultrasound Image ในการประเมินและฟื้นฟูกล้ามเนื้อ”, การแข่งขันกีฬาเพาะกายและฟิตเนส"สุภาพบุรุษหุ่นดี สุภาพสตรีหุ่นสวย ครั้ง ที่ 6 : KUSS Model Competition ", การแข่งขัน Sports Science Talent, Open House,การแข่งขัน KUSS Challenge

คณะอุตสาหกรรมบริการ

นิทรรศการเปิดโลกอุตสาหกรรมบริการ Open House คณะอุตสาหกรรมบริการ

สำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรการเรียนรู้

นิทรรศการ “ ส่งเสริมความรู้สู่ชุมชน”แนะนำและให้บริการ…หนังสือออนไลน์ / ห้องสมุดออนไลน์, แนะนำเทคนิคการสืบ ค้น google, กิจกรรม “KU Green @ เกษตรกำแพงแสน” อบรมการคัดแยกขยะ และถ่ายทอดความรู้การอนุรักษ์ทรัพยากร ธรรมชาติและส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม, จัดทำสายคล้องหน้ากากอนามัยและแจก หน้ากากอนามัย

ศูนย์วิทยาศาสตร์ข้าว

“ข้าวไทยก้าวไกลด้วยวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี” การจัดแสดงพันธุ์ข้าวพันธุ์ใหม่ ของศูนย์วิทยาศาสตร์ข้าว 30 สายพันธุ์, ชมความงดงาม สะพรั่ง อลังการ จัดจ้าน สดใส ของข้าวสรรพสี (Rainbow rice) บนท้องทุ่งนาแห่งงานเกษตรกำแพงแสน, ชมสาธิตการแสดงเครื่องปลูกข้าวแบบใหม่ ต้นทุนต่ำ ประสิทธิภาพสูง, ชมนิทรรศการ งานข้าว เพื่อชาวนาไทย, โดรนพ่นยาและปุ๋ย, จำหน่ายผลิตภัณฑ์จากข้าวกล้องไรซ์เบอร์รี่ ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ข้าวกล้องไรซ์เบอร์รี่ น้ำมัน รำข้าวไรซ์เบอร์รี่ เครื่องดื่มไรซ์เบอร์รี่ ขนมปัง ไรซ์เบอร์รี่ ฯลฯ

กล้วยไม้ Expo’เกษตรกำแพงแสน ครั้งที่ 12

การจัดสวนโดยใช้กล้วยไม้ ผสมผสานกับ เฟิร์นประดับ หลากหลายสายพันธุ์ โดย จัดสวนในรูปแบบต่างๆ เช่น สวนธรรมชาติ สวนกล้วยไม้แนวตั้ง ทุกสวนจัดโดยนัก จัดสวนมืออาชีพที่ได้แสดงผลงานในงาน ต่างๆ ผู้ชมสามารถถ่ายรูป เพื่อเก็บความ สวยงามของสวนกล้วยไม้เหล่านี้เป็นที่ ระลึกได้ เป็นกิจกรรมที่เข้าชมฟรี

งานมหกรรมแทรกเตอร์และเครื่องจักรกลการเกษตรไทย ประจำปี 2565 Thailand Tractor and Agri - Machinery Show 2022

งานมหกรรมแทรกเตอร์และเครื่องจักรกลการเกษตรไทย ประจำปี 2565 จัดโดย ความร่วมมือระหว่างสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยในปีนี้ใช้รูปแบบการจัด งาน “วิถีไทย วิถีเกษตร” เป็นการจัด มหกรรมแสดงสินค้าด้านเครื่องจักรกล และอุปกรณ์ทางการเกษตร ที่ยิ่งใหญ่ที่สุด ในภูมิภาค รวมทั้งได้จัดการเจรจาธุรกิจ การค้า กับผู้ซื้อจากต่างประเทศ พบกับ การจัดแสดงรถแทรกเตอร์และเครื่องต้น กำลังทางการเกษตร รวมทั้งอุปกรณ์ทาง ด้านการเกษตรอื่นๆ จากบริษัทชั้นนำของ เมืองไทยกว่า 50 บริษัท การสาธิตเครื่อง จักรกลและนวัตกรรมเกษตรในการผลิต พืชเศรษฐกิจที่สำคัญ การจัดแสดงนวัตกรรมด้าน SMART FARM สาธิตการ ใช้งานและหลักการทำงานของระบบโซลาร์ ฟาร์มเพื่อการเกษตร การสัมมนาด้าน SMART FARM และหัวข้ออื่นๆที่น่าสนใจ บนพื้นที่จัดแสดงมากกว่า 5,000 ตาราง เมตร การ Live ผลิตภัณฑ์ภายในงานผ่าน ช่องทาง Youtube วันที่ 1 และ 2 ธันวาคม เวลา 13:00-15:00 น., การแสดงงานในรูปแบบ VR 360 Exibition ในระบบออนไลน์ ผ่าน Facebook, Youtube, การเจรจา จับคู่ธุรกิจ Business Matching ระหว่าง วันที่ 7-9 ธันวาคม 2565, การแสดงแต่งรถเกษตรสวยงาม (รถไถหรือรถเกี่ยวข้าว) ในวัน ที่ 7-9 ธันวาคม 2565,

นิทรรศการผลงานการวิจัยและนวัต กรรมของนิสิต และคณาจารย์ ภาควิชาเกษตรกลวิธานประกอบด้วย การจัดแสดงนวัตกรรมด้าน SMART FARM และหุ่นยนต์ที่ใช้ในการเกษตร เช่น การควบคุมระบบการให้น้ำพืชสมัย ใหม่ผ่านสมาร์ทโฟน อากาศยาน ไร้คนขับด้านการเกษตร รถแทรกเตอร์อัจฉริยะระบบ ไฮบริด ระบบการให้น้ำพืช สมัยใหม่ โซล่าร์ฟาร์ม เพื่อการเกษตร เป็นต้น, การสัมมนาวิชาการ ณ ห้องสัมมนา อาคารปฎิบัติการเครื่องจักรกลและเมคคา ทรอนิกส์เกษตร ในหัวข้อ“Net Zero ภาคการเกษตรปรับตัวอย่างไร” วันที่ 1 ธันวาคม เวลา 11:00-12:00 น.“โดรนเพื่อ การเกษตร” วันที่ 3 ธันวาคม เวลา 11:00-12:00 น. “เครื่องจักรแปรรูป กัญชา” เพื่อการแพทย์วันที่ 7 ธันวาคม เวลา 15:44 - 17:00 น., การสาธิตเครื่อง จักรกลเกษตรในการผลิตและการจัดการผลผลิตพืชเศรษฐกิจที่ สำคัญ และการ ทำการเกษตรแบบแปลงใหญ่ เช่น ข้าว อ้อย มันสำปะหลังและข้าวโพด เป็นต้น (การสาธิต ขึ้นอยู่กับคำขอของเกษตรกร/ผู้สนใจ)

งานเกษตรกำแพงแสน ครั้งที่ 25
เกษตรศาสตร์อัจฉริยะ สุขภาวะคนไทย สู้ภัยเศรษฐกิจ
วันที่ 1-10 ธันวาคม 2565


© Kasetsart University Kamphaeng Saen Campus
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน