ผังเส้นทางเดินรถ บริเวณงานเกษตรกำแพงแสน

เส้นทางเลี่ยงและลานจอดรถสำหรับนิสิตและบุคลากร