กิจกรรมการรายงานผลการจัดการความรู้สำนักงานวิทยาเขตกำแพงแสน ประจำปีการศึกษา 2563


210763 1181

วันพฤหัสบดีที่ 23 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00-16.00 น. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ได้จัดกิจกรรมการรายงานผลการจัดการความรู้สำนักงานวิทยาเขตกำแพงแสน ประจำปีการศึกษา 2563 ซึ่งได้จัดขึ้นเพื่อติดตามผลการดำเนินงานการจัดความรู้ของแต่ละกอง แลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องการดำเนินงานและปัญหาอุปสรรคในเรื่อง KM เพื่อให้บุคลากรเกิดความเข้าใจและสามารถดำเนินการจัดการความรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและส่งเสริมสนับสนุนให้การดำเนินงานการจัดการความรู้ของสำนักงานวิทยาเขตกำแพงแสนบรรลุสำเร็จตามเป้าหมาย โดยในปี 2563 นี้มีส่วนงานที่ให้ความสนใจและส่งเรื่องมานำเสนอทั้งหมด 6 หน่วยงาน 12 เรื่อง ได้แก่ 

 1. กองบริหารทั่วไป  เรื่อง: Orientantion Chic Chic in 3 minutes 
 2. กองบริหารทั่วไป เรื่อง: การรายงานผลการปฏิบัติงานประจำวันโดยใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
 3. กองบริหารการศึกษา เรื่อง: SOS Alert (Save Our Students and Staff Alert)
 4. กองบริหารกิจการนิสิต เรื่อง: เพื่อนช่วยเพื่อนพี่ช่วยน้อง
 5. กองบริหารทรัพย์สิน เรื่อง: การเลี้ยงดูแลเด็กเล็กก่อนวัยเรียน
 6. กองบริการกลาง เรื่อง: การปรับปรุงรถตู้โดยสารเป็นรถสวัสดิการ (รถไบโอดีเซล)
 7. กองบริการกลาง เรื่อง: การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS)
 8. กองบริการกลาง เรื่อง: ระบบการยืม-คืนอุปกรณ์กีฬา“ ของหายได้ชัวร์”
 9. กองบริการกลาง เรื่อง: ระบบ single sign on วิทยาเขตกำแพงแสน
 10. กองบริการกลาง เรื่อง: ระบบจองร้านค้า
 11. กองบริการกลาง เรื่อง: การดูแลเครื่องมือทางการแพทย์ง่ายๆด้วยอินโฟกราฟฟิค
 12. กองบริหารการวิจัยและบริการวิชาการ เรื่อง: โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางบริการวิชาการดำเนินงานโครงการพัฒนาวิชาการตามแนวทางการปรับลดขั้นตอนของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ณ ห้องประชุมวิชาการ 1 อาคารศูนย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

ข่าว/ภาพ โดย: นางสาวดวงนภา  วนิชกุลพิทักษ์