• หน้าแรก
  • ข่าว
  • ข่าววิทยาเขต
  • บรรยากาศการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารย์ประจำ และพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

บรรยากาศการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารย์ประจำ และพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

IMG 9042 1 2

วันพฤหัสบดีที่ 9 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 น. รองศาสตราจารย์ น.สพ.ดร.อนุชัย ภิญโญภูมิมินทร์ รองอธิการบดีวิทยาเขตกำแพงแสน เป็นประธานเปิดการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารย์ประจำ และพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนในส่วนของวิทยาเขตกำแพงแสน โดยในวันนี้มีคณาจารย์ พนังงานมหาวิทยาลัย และเจ้าหน้าที่เดินทางมาร่วมกันใช้สิทธิเลือกตั้งอย่างต่อเนื่องตั้งเวลา 09.00 - 15.00 น.จากนั้นจะเป็นการเปิดหีบนับคะแนนรวมในส่วนของวิทยาเขตกำแพงแสนต่อไป ณ ลานเอนกประสงค์ อาคารศูนย์มหาวิทยาลัย

ข่าว/ภาพ โดย: นางสาวดวงนภา  วนิชกุลพิทักษ์