โครงการส่งเสริมภาวการณ์มีงานทำ (โครงการถนนอาชีพ ครั้งที่ 14)

IMG 6799

วันพฤหัสบดีที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2563 เวลา 11.00 น. รองศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์ ดร.อนุชัย ภิญโญภูมิมินทร์ รองอธิการบดีวิทยาเขตกำแพงแสน มอบหมายให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธารินทร์ ก้านเหลือง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต กีฬา และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม วิทยาเขตกำแพงแสน เป็นประธานเปิด ”โครงการส่งเสริมภาวการณ์มีงานทำ (โครงการถนนอาชีพ ครั้งที่ 14)” ซึ่งในปีนี้มีคณะผู้บริหาร ตัวแทนจากบริษัทสถานประกอบการต่างๆ และนิสิตชั้นปีที่ 3 และ 4 ให้ความสนใจเข้าร่วมโครงการเป็นอย่างดี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้นิสิตได้เรียนรู้ และแลกเปลี่ยนทักษะประสบการณ์ รวมไปถึงได้เรียนรู้เทคนิคการสมัครงาน การสัมภาษณ์งานอย่างถูกต้องเพื่อนำไปประยุกต์ใช้เมื่อออกจากรั้วมหาวิทยาลัยสู่รั้วอาชีพต่อไป และได้มีการจัดแสดงโชว์ทักษะการประกอบอาชีพต่างๆ อาทิ การทำเค้กกล้วยหอม การทำขนมช่อผกากรอง การทำหน้ากากอนามัยจากผ้า และการสาธิตทำเจลแฮลกอฮอล์ล้างมือ ณ อาคารศูนย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

ข่าว/ภาพ โดย: นางสาวดวงนภา  วนิชกุลพิทักษ์