นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เยี่ยมชมกิจกรรมในวิทยาเขตกำแพงแสน

IMG 4985

วันนี้ (วันพฤหัสบดีที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563) เวลา 08.30 น. ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้เดินทางเข้าเยี่ยมชมการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ในวิทยาเขตกำแพงแสน อาทิ ห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน (โครงการ วมว.) ภายใต้การกำกับดูแลของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ซึ่งดำเนินงานโดยโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน (ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ ศูนย์ออกกำลังกาย คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ศูนย์วิทยาศาสตร์ข้าว และกิจกรรมการดำเนินงานของคณะเกษตร กำแพงแสน เช่น ศูนย์วิจัยและพัฒนาการผลิตกระบือและโค (คาวบอยแลนด์) ภาควิชาสัตวบาล ศูนย์วิจัยพืชผักเขตร้อน ภาควิชาพืชสวน และศูนย์การปรับปรุงพันธุ์อ้อยแห่งประเทศไทย ภาควิชาเกษตรกลวิธาน โดยมี รองศาสตราจารย์ น.สพ.ดร.อนุชัย ภิญโญภูมิมินทร์ รองอธิการบดีวิทยาเขตกำแพงแสน พร้อมคณะผู้บริหารวิทยาเขต คณะ และสำนักต่างๆ ให้การต้อนรับพร้อมนำเยี่ยมชมกิจกรรมการดำเนินงานของหน่วยงานต่าง ๆ ข้างต้น ในการนี้นายกสภามหาวิทยาลัยฯ ได้ร่วมประชุมหารือเกี่ยวกับงานวิจัยสารสกัดกัญชากับคณะทำงานของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ณ ห้องรับรอง อาคารศูนย์มหาวิทยาลัย และเดินทางกลับเมื่อเวลา 16.30 น.

ข่าว/ภาพ โดย: นางสาวดวงนภา  วนิชกุลพิทักษ์