โครงการประชุม เสวนา ผู้บริหารระดับสูง เรื่อง "การทบทวนแผนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2563-2567)"

S 19283972

วันพุธที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.00 น. รองศาสตราจารย์ น.สพ.ดร.อนุชัย ภิญโญภูมิมินทร์ รองอธิการบดีวิทยาเขตกำแพงแสน เป็นประธานเปิดโครงการประชุม เสวนา ผู้บริหารระดับสูง เรื่อง "การทบทวนแผนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2563-2567)" โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.ศุภชัย เหมือนโพธิ์ ประธานโครงการจัดตั้งภาควิชาการตลาดและโลจิสติก คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ เป็นวิทยากรบรรยายเชิงปฏิบัติการทบทวน SWOT Analysis มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2563-2567) เพื่อวิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็ง โอกาส อุปสรรค และค่าน้ำหนักของสถานการณ์ต่างๆ การทบทวนความได้เปรียบเชิงยุทธศาสตร์ ความท้าทายเชิงยุทธศาสตร์ วิสัยทัศน์ พันธกิจ ณ ห้องประชุมวิชาการ 1 อาคารศูนย์มหาวิทยาลัย วิทยาเขตกำแพงแสน

ข่าว/ภาพ โดย: นางสาวดวงนภา  วนิชกุลพิทักษ์