การอบรมเชิงปฏิบัติการ (Germplasm Worshop) ภายใต้โครงการ Taiwan-Asia Vegetable Initiative (TAsVI)

N13 9753

ศูนย์วิจัยพืชผักโลก (World Vegetable Center) ร่วมกับ ศูนย์วิจัยและพัฒนาพืชผักเขตร้อน ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร กำแพงแสน จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ (Germplasm Worshop) ภายใต้โครงการ Taiwan-Asia Vegetable Initiative (TAsVI) เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 16 พฤศจิกายน 2566 ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาพืชผักเขตร้อน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเชิงลึกแก่เกาตรกร นักวิชาการ และนักปรับปรุงพันธุ์เกี่ยวกับเชื้อพันธุกรรมพืช หลักการบริหารจัดการ และแนวปฏิบัติตลอดจนเพิ่มพูนทักษะในการรวบรวม เก้ยรักษา และใช้ประโยชน์เชื้อพันธุกรรมให้มีคุณภาพในระยะยาว ตลอดจยส่งเสริมให้มีการแบ่งปันความรู้และสร้างเครือข่ายของผู้ที่สนใจการจัดการเชื้อพันธุกรรมพืช

โครงการดังกล่าวเกิดขึ้นจากความร่วมมือระหว่าง ศูนย์วิจัยพืชผักโลก (World Vegetable Center หรือ WorldVeg) ประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออกและตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งเป็นหน่วยงานวิจัยผักนานาชาติไม่แสวงผลกำไร ร่วมกับ ศูนย์วิจัยและพัฒนาพืชผักเขตร้อน ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร กำแพงแสน โดยได้รับการสนับสนุนจากกระทรวงการต่างประเทศ สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) ในการดำเนินโครงการฯ เพื่ออนุรักษ์และการใช้เชื้อพันธุกรรมพืชในการพัฒนนาและปลูกผักที่มีคุณภาพและทนทานต่อสภาพอากาศที่แปรปรวนเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตและรายได้ โดยธนาคารเมล็ดพันธุ์ (genebank) ของ WorldVeg มีแผนการส่งคืนเมล็ดผักที่เก็บไว้ที่ประเทศไต้หวันคืนสู่ประเทศไทยในปีหน้า