โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การศึกษาความสัมพันธ์เชื่อมโยงในจีโนมเพื่อพัฒนาเครื่องหมายโมเลกุล"

ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 20 – 22 ธันวาคม พ.ศ. 2566 ณ ห้อง EILA 3 อาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้ (LRC) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ prการศกษาความสมพนธเชอมโยงใน จโนมเพ